ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres obowiązków pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a także innych jednostek organizacyjnych, oraz tryb postępowania w sprawach:

1) zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;

2) wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rektorach — należy przez to rozumieć rektorów uczelni;

3) dyrektorach — należy przez to rozumieć dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;

4) szkołach — należy przez to rozumieć uczelnie, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalne;

5) jednostkach organizacyjnych — należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 132b ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, dotyczy pracowników, którzy:

1) posiadają nadany:

a) przydział mobilizacyjny,

b) pracowniczy przydział mobilizacyjny,

c) przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

d) przydział kryzysowy;

2) zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3) są osobami podlegającymi obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawili się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.

2. Pracodawca w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące pracownika, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

5) datę zatrudnienia lub zwolnienia;

6) kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko;

7) nazwę i adres pracodawcy;

8) określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

3. (uchylony).

§ 3. 1. Obowiązek zawiadamiania przez rektorów i dyrektorów dotyczy studentów lub uczniów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

2. Rektor lub dyrektor w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące studenta lub ucznia, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

5) rok studiów (nauki);

6) nazwę i adres szkoły;

7) kierunek studiów lub nauki oraz nazwę wydziału uczelni;

8) datę przyjęcia do szkoły osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przewidywany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyskania statusu absolwenta uczelni albo ukończenia nauki.

3. (uchylony).

§ 4. 1. Obowiązek zawiadamiania:

1) przez rektorów uczelni prowadzących następujące kierunki studiów:

a) analityka medyczna,

b) kierunek lekarski,

c) kierunek lekarsko-dentystyczny,

d) pielęgniarstwo,

e) położnictwo,

f) weterynaria,

g) ratownictwo medyczne,

h) psychologia

- dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) przez dyrektorów szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii — dotyczy również kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.”,

2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w formie imiennych wykazów kobiet.

3. Rektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w imiennym wykazie kobiet podaje dane osobowe osób objętych tym wykazem, o których mowa w art. 48 ust. 3a ustawy.

4. Imienne wykazy kobiet przesyła się wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

5. (uchylony).

§ 5. 1. Zaświadczenia w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wydają:

1) pracodawcy – w stosunku do osób, o których mowa w § 2 ust. 1, na żądanie tych osób;

2) szkoły – w stosunku do osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na żądanie tych osób;

3) jednostki organizacyjne — w stosunku do osób skierowanych do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w art. 132b ust. 1 ustawy, oraz odbywających w tych jednostkach szkolenie (kurs) — na żądanie tych osób.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się również na pisemne żądanie wojskowego komendanta uzupełnień, a w stosunku do osób odbywających czynną służbę wojskową – także dowódcy jednostki wojskowej.

3. W zaświadczeniach wydawanych przez pracodawców podaje się dane, o których mowa w § 2 ust. 2.

4. W zaświadczeniach wydawanych przez szkoły podaje się dane, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. W zaświadczeniach wydawanych przez jednostki organizacyjne podaje się miejsce i datę sporządzenia oraz następujące dane osób, których te zaświadczenia dotyczą:

1) nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia;

2) numer PESEL;

3) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

4) datę rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia (kursu);

5) określenie kwalifikacji, jakie zostaną lub zostały nabyte po ukończeniu szkolenia (kursu);

6) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkolenie (kurs);

7) planowany czas ukończenia szkolenia (kursu).

§ 6. 1. Zawiadomienia i zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej.

2. Zawiadomienia i zaświadczenia podpisują uprawnione do tego osoby i opatrują je własną pieczęcią.

3. W zakresie trybu postępowania przy wydawaniu zawiadomień i zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 2) ).

4. Postępowanie w sprawie wydawania zawiadomień i zaświadczeń jest zwolnione z kosztów i opłat administracyjnych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (poz. 1539)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 514), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.