ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145, poz. 1539) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rozporządzenie określa zakres obowiązków pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawowych, a także innych jednostek organizacyjnych, oraz tryb postępowania w sprawach:

1) zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawowych o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;

2) wydawania przez pracodawców, szkoły oraz inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rektorach — należy przez to rozumieć rektorów uczelni;

3) dyrektorach — należy przez to rozumieć dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawowych;

4) szkołach — należy przez to rozumieć uczelnie, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalne, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również szkoły ponadpodstawowe;

5) jednostkach organizacyjnych — należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 132b ust. 3 ustawy.”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) kierunek studiów lub nauki oraz nazwę wydziału uczelni;

8) datę przyjęcia poborowego do szkoły, przewidywany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyskania statusu absolwenta uczelni albo ukończenia nauki.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązek zawiadamiania:

1) przez rektorów uczelni prowadzących następujące kierunki studiów:

a) analityka medyczna,

b) kierunek lekarski,

c) kierunek lekarsko-dentystyczny,

d) pielęgniarstwo,

e) położnictwo,

f) weterynaria,

g) ratownictwo medyczne,

h) psychologia

— dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim kończą naukę w tych szkołach, o ile kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do poboru;

2) przez rektorów uczelni morskich — dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim zamierzają ochotniczo stawić się do poboru i uzyskały zgodę tych rektorów na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole;

3) przez dyrektorów szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii — dotyczy również kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, o ile kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do poboru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, lub dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w imiennym wykazie kobiet podaje miejsce i datę jego sporządzenia, nazwę i adres szkoły oraz następujące dane dotyczące kobiet:

1) imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe i imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

5) nazwę zawodu, którego się uczy, lub kierunku studiów;

6) planowany termin ukończenia szkoły.”;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. (poz. 1603)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.