ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 528,8343 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Gorlice, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów i Zator.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Krakowskiego Parku Technologicznego:

a) opis granic i terenu Podstrefy Zabierzów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Zabierzów

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 do punktu 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/39. Od punktu 8 biegnie północną granicą działki nr 14/39 do punktu 9 (północno-wschodni narożnik działki nr 14/39), gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 14/39 i 14/40 biegnie do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 14/40. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/40 dochodzi do punktu 11. Z punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/40, biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 14/40 i 14/39 do punktu 8, gdzie skręca na południowy-zachód, i dochodzi do punktu 7. Tu skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i 14/37 do punktu 12. W punkcie 12 skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 13, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 13 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 14, gdzie skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Niepołomice na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 7 i 8 w brzmieniu:

„Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 44/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 44/3 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 44/3. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 44/3, 44/11, 44/12, 44/13 i 44/14 przez punkty: 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/14. W punkcie 7 skręca na zachód i biegnie granicami działek nr: 44/14, 44/10 i 44/9 przez punkty: 8, 9 i 10 do punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 44/9. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie granicą działki nr 44/8 do punktu 12, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/8. Z punktu 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 44/8, 44/7, 44/5 i 44/4 przez punkty: 13, 14, 15 i 16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 415/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 415/11, 415/10, 415/8 i 415/5 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 415/5. W punkcie 4 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 415/5 i 415/6 przez punkty: 5 i 6 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 415/6.

W punkcie 7 skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 415/6 i 415/14 do punktu 8, a następnie skręca na południe i granicami działek nr: 415/15 i 415/16 dochodzi do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 415/16. Z punktu 9 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 415/16 i 415/18 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 415/18. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 415/18, 415/17, 415/15, 415/14, 415/13, 415/12 i 415/11 przez punkty: 11 i 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) Podstrefa Oświęcim otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Oświęcim

Obręb ewidencyjny Monowice, miasto Oświęcim

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/2 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/2. Następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 717/2 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 717/2 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 717/2, gdzie skręca na północ, i biegnie zachodnią granicą działki nr 717/2 przez punkty: 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/4, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/4. Następnie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 717/4 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 717/4. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 717/4 do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 717/4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 717/4 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) opis granic i terenu Podstrefy Andrychów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Andrychów

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Andrychów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/44, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1610/44 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/44. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie granicami działek nr: 1610/44 i 1610/45 do punktu 3, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/59. W punkcie 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 1610/59 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/34. Z punktu 4 biegnie na północ zachodnią granicą działki nr 1610/34 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/34, a następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/34 do punktu 6, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/34. W punkcie 6 skręca na południe i biegnie granicą działki nr 1610/34 do punktu 7, gdzie skręca na zachód, i biegnie granicą działki nr 1610/34 do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/59. Stąd biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1610/12 i 1610/11 do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/11, i dalej na wschód południową granicą działki nr 1610/11 do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1610/11. Z punktu 10 granica biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 1610/11 i 1610/12 do punktu 11, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/75. W punkcie 11 skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 1610/75 do punktu 12, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/75. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/75 do punktu 13, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3025/105, następnie biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1779/1 w kierunku zachodnim do punktu 14, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3025/110. W punkcie 14 skręca w kierunku północnymi i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3025/110, 3025/109 i 3025/108 do punktu 15, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 3025/108, następnie biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3025/108 do punktu 16, będącego jej północno-zachodnim narożnikiem. W punkcie 16 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3025/108, 3025/109, 3025/110 i 1779/1 do punktu 17, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1779/1. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu 18, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/41. Stąd biegnie na wschód granicą działki nr 1610/41 do punktu 19, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/41. W punkcie 19 skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 1610/41 do punktu 20, gdzie skręca na południe, i biegnie granicą działki nr 1610/41 do punktu 21, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1610/41. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/41 do punktu 21, gdzie skręca na północ, i biegnie granicą działki nr 1610/41 do punktu 18. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 17 do punktu 23, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/40. W punkcie 23 skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 1610/40 do punktu 24, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/40. Tu skręca na południe i biegnie granicą działki nr 1610/40 do punktu 25, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/40. W punkcie 25 skręca na zachód i dochodzi do punktu 26, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1610/40, a następnie kieruje się na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/76 i 1610/77 do punktu 28, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1610/77. W punkcie 28 skręca na wschód i dochodzi do punktu 29, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1610/62, a następnie biegnie na północ granicą działki nr 1610/62 do punktu 30, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/62. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 1610/62 do punktu 31, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/62. Z punktu 31 biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 1610/62 i 1610/65 do punktu 32, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1610/65, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie granicami działek nr: 1610/65 i 1610/63 do punktu 33, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/63. Z punktu 33 biegnie na północ i dochodzi do punktu 34, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/63, a następnie skręca na zachód i biegnie przez punkt 29 do punktu 28. Z punktu 28 biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 1610/77, 1610/78 i 1016/53 przez punkty: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44 do punktu 45, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/53. Tu skręca na północ i biegnie granicami działek nr: 1610/53 i 1610/58 przez punkty: 46, 47, 48 i 49 do punktu 50, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/45. W punkcie 50 skręca na zachód i dochodzi do punktu 51, będącego południowo-zachodnim narożem działki nr 1610/44, skąd skręca na północ, i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 1610/38 i 1610/71 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 52-53-54-55-56-57.”,

e) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Krakowskiego Parku Technologicznego dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Bochnia, Książ Wielki, Limanowa, Zator i Gorlice, w brzmieniu:

„Podstrefa Bochnia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 590, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 590 do punktu 2, będącego wschodnim narożnikiem działki nr 590, następnie skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 590 do punktu 3, będącego południowym narożnikiem działki nr 594. Z punktu 3 biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 594 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 594. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 484, 485, 486/2, 487, 488, 489, 490, 491, 492 i 493 do punktu 5, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 493. Następnie skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 493 do punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 493, gdzie skręca na północny wschód, i granicami działek nr: 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486/1 i 485 dochodzi do punktu 7, stanowiącego północny narożnik działki nr 485. W punkcie 7 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 485, 484, 601 i 600 do punktu 8, położonego na załamaniu północnej granicy działki nr 600. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 600, 599, 597, 596, 595, 593 i 590 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Bochnia-2 i 3, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, położonego na północno-wschodniej granicy działki nr 1258/4 w miejscu przecięcia z przedłużeniem północno-zachodniej granicy działki nr 653/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1258/4 do punktu 2, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1258/4, i dalej do punktu 3, stanowiącego północny narożnik działki nr 1361/3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1361/3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/3. Z punktu 4 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 5, stanowiącego północny narożnik działki nr 1367/2, i dalej granicą działki nr 1367/2 do punktu 6, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1367/2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1367/2 do punktu 7, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1367/2. Z punktu 7 biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1367/2 do punktu 5, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1361/3 do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/3. Z punktu 8 biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1361/3 do punktu 9, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1361/3, a następnie skręca na północny wschód i biegnie granicą działki nr 1361/3 przez punkt 3 do punktu 2, i dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1258/4 dochodzi do punktu 10, usytuowanego w miejscu przecięcia południowo-wschodniej granicy działki nr 1258/4 z przedłużeniem północno-wschodniej granicy działki nr 1341. Z punktu 10 granica biegnie przez działkę nr 1258/4 w kierunku północno-zachodnim do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1386/7, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1386/7. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 1386/7 do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1386/7. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu 5, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1386/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1386/7 przez punkty: 7, 8, 9 i 10 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Bogucice, gmina Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 439, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 439 do punktu 2, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 439. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 473. W punkcie 3 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 4, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 473. Stąd biegnie na zachód granicą działki nr 473 do punktu 5, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 473. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 6, i dalej na północ do punktu 7, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 473. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 473 do punktu 3, a następnie na zachód do punktu 2, skąd biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 439 przez punkt 8 do punktu 9, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 439. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 439 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Książ Wielki

Obręb ewidencyjny Wielka Wieś, gmina Książ Wielki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 750/10, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 750/10 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 750/10. Tu skręca na południe i biegnie granicą działki nr 750/10 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 750/10. Z punktu 3 biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 750/10 i 750/11 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 750/11. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 750/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 750/11. W punkcie 5 skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 750/11 do punktu 6, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 750/11, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 750/10 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Limanowa

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Limanowa

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/15, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 380/15 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/15, następnie skręca na południe i biegnie granicami działek nr: 380/15, 380/19 i 380/21, przez punkty: 3 i 4 dochodzi do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/21. Od punktu 5 granica biegnie na zachód granicą działki nr 380/21 do punktu 6, gdzie skręca na północ, i biegnie granicami działek nr: 380/21, 380/19 i 380/15 przez punkty: 7 i 8 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się działka nr 380/11 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 9-10-11-12.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/17, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 380/17 do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/17. Następnie skręca na południe i granicą działki nr 380/17 dochodzi do punktu 15, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/17. Od punktu 15 granica biegnie na zachód granicą działki nr 380/17 do punktu 16, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 380/17 dochodzi do punktu 13, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/35, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 380/35 przez punkty: 18, 19, 20, 21, 22 do punktu 23, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/35. Następnie skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 380/35, 380/36 i 380/38, przez punkty: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34, dochodzi do punktu 35, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/38. Od punktu 35 granica biegnie na południowy zachód granicą działki nr 380/38, przez punkty: 36 i 37 do punktu 38 (południowo-zachodni narożnik działki nr 380/38), gdzie skręca na północny zachód, i granicami działek nr: 380/18, 380/36 i 380/35, przez punkty: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 i 47, dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 48, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/29, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 380/29 przez punkt 49 do punktu 50, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/29. Następnie skręca na południowy wschód i granicą działki nr 380/29 dochodzi do punktu 51, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/29. Od punktu 51 biegnie na południowy zachód granicą działki nr 380/29 do punktu 52, gdzie skręca na północny zachód, i granicą działki nr 380/29 dochodzi do punktu 48, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu 53, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/33, w kierunku wschodnim granicą działki nr 380/33 do punktu 54, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/33. Następnie skręca na południowy wschód i granicą działki nr 380/33 dochodzi do punktu 55, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/33. Od punktu 55 biegnie na zachód granicą działki nr 380/33 do punktu 56, gdzie skręca na północny zachód, i granicą działki nr 380/33 dochodzi do punktu 53, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu 57, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/39, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 380/39 i 380/40 do punktu 58, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/40. Następnie skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 380/40 i 380/39 przez punkt 59 dochodzi do punktu 60, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 380/39. Od punktu 35 granica biegnie na południowy zachód granicą działki nr 380/39 do punktu 61 (południowo-zachodni narożnik działki nr 380/39), gdzie skręca na północny zachód, i granicą działki nr 380/39, przez punkty: 62, 63, 64, 65 i 66, dochodzi do punktu 57, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zator

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 49, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 49 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 49. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 49 i 244 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 244. Z punktu 3 biegnie na zachód południową granicą działki nr 244 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 244. Tu skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1 i 8 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 8. W punkcie 5 skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 16 do punktu 6, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 16. W punkcie 16 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 16 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16, a następnie skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 18/1 do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 9, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 81/1, a następnie na wschód północną granicą działki nr 81/1 do punktu 10, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 81/1 dochodzi do punktu 11. W punkcie 11 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 81/1 do punktu 12, w którym skręca na północny wschód, i biegnie granicą działki nr 81/1 przez punkt 9 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 18/1 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowy narożnik działki nr 18/1. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicą działki nr 18/1 do punktu 14, w którym skręca na zachód, i biegnie południową granicą działki nr 16 do punktu 15, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 16 dochodzi do punktu 16. Tu skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 16 do punktu 17, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 8. W punkcie 17 skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 8 do punktu 18, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 8. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1 do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1. Z punktu 19 biegnie wzdłuż granicy działki nr 1 w kierunku północno-wschodnim do punktu 20, gdzie skręca na wschód, i północną granicą działki nr 1 dochodzi do punktu 21, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 242. Tu skręca na północ i biegnie granicą działki nr 242 do punktu 22, w którym załamuje się na wschód, i biegnie granicą działki nr 242 do punktu 23, w którym skręca na południe, i biegnie granicą działki nr 242 do punktu 24, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 242. W punkcie 24 granica skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 1 do punktu 25, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 244 do punktu 26, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 244, następnie biegnie na zachód południową granicą działki nr 49 do punktu 27, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 49. W punkcie 27 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 49 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorlice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gorlice, miasto Gorlice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 474/18, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 474/18 do punktu 2, będącego narożnikiem działki nr 474/18. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicami działek nr: 474/18 i 472/5 do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 472/5. Z punktu 3 biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 472/5 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 472/5. Stąd biegnie na południowy zachód granicami działek nr: 472/5, 474/18 i 474/19 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 474/19. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 474/19 do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 474/19, gdzie skręca na północny wschód, i granicami działek nr: 474/19 i 474/18 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Gorlice, gmina Gorlice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 482/13, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 482/13 do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/13. Tu skręca na południe i biegnie granicą działki nr 482/13 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/13. Z punktu 3 biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 482/16 do punktu 4, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 482/7. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 482/7 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 482/7. Stąd biegnie na południowy zachód granicami działek nr: 482/7, 482/16, 485/1, 482/19 i 489/6 do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 489/6. W punkcie 6 skręca na północny wschód i biegnie granicą działki nr 489/6 do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 489/6, a następnie skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 482/19 dochodzi do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 482/19. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicami działek nr: 482/19, 485/1, 482/6, 486/5, 482/16 i 482/13 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Gorlice, gmina Gorlice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 468/5, w kierunku wschodnim granicą działki nr 468/5 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 468/5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 468/5 i 479 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 479. Z punktu 3 biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 479 i 468/5 do punktu 4, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 468/5. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej granicą działki nr 468/5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2009 r.