ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych podmiotom realizującym świadczenia rodzinne;

2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, zwanych dalej „sprawozdaniami”.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., przekazuje dysponentom części budżetowych środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych:

1) wojewodom dla gmin z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”,

2) wojewodom dla powiatów z przeznaczeniem dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

3) wojewodom dla komend wojewódzkich Państwowej Staży Pożarnej,

4) Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla podmiotów, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a, d, e i f ustawy,

5) Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Sprawiedliwości, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektorom sądów apelacyjnych dla podmiotów, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b i g ustawy, z uwzględnieniem pkt 2 i 3,

6) Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w terminach zapewniających bieżącą wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r., przekazuje dysponentom części budżetowych środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych:

1) wojewodom dla gmin z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

2) Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy,

w terminach zapewniających bieżącą wypłatę świadczeń rodzinnych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia rodzinne wypłacane z zaliczeniem na poczet składek na ubezpieczenia społeczne otrzymuje środki finansowe w miesiącu, w którym następuje rozliczenie składek.

4. Od dnia 1 września 2006 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje wojewodom środki finansowe dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych.

§ 3. 1. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w § 2, przekazują środki finansowe podmiotom wypłacającym świadczenia rodzinne, z uwzględnieniem danych wynikających ze sprawozdań.

2. Wojewoda przekazuje gminie środki finansowe na całkowite finansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem danych wynikających ze sprawozdań, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2, oraz szacowanej na tej podstawie liczby osób w rodzinach uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w terminach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 4. 1. Gmina, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa wojewodzie, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r., sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.

2. Gmina, od dnia 1 lipca 2004 r., składa wojewodzie, raz na kwartał, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.

3. Powiat, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia

30 czerwca 2004 r., składa wojewodzie, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r., sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

4. Powiat, od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składa wojewodzie, raz na kwartał, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

5. Wojewoda, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa zbiorcze sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 25 lipca 2004 r.

6. Wojewoda, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r.

7. Wojewoda, od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia

31 sierpnia 2005 r., składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie obejmujące informacje o świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

8. Wojewoda, od dnia 1 lipca 2004 r., składa zbiorcze sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.

9. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust.1—8, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b i g ustawy, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składają sprawozdanie dysponentom części budżetowych, o których mowa odpowiednio w § 2 ust.1 pkt 5, w terminie do dnia 25 lipca 2004 r.

2. Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b i g ustawy, za okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składają sprawozdanie dysponentom części budżetowych, o których mowa odpowiednio w § 2 ust.1 pkt 5, raz na kwartał, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.

3. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6, składają zbiorcze sprawozdanie, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 30 lipca 2004 r.

4. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6, składają zbiorcze sprawozdanie, za okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w terminie do 30. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.

§ 6. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., w terminie do dnia 25 lipca 2004 r.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, za okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., raz na kwartał, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych przez podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a, e i f ustawy, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., w terminie do dnia 5 sierpnia 2004 r.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa, w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych przez podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a, e i f oraz w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy, za okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r., ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału.

§ 7. 1. Wzór sprawozdań, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór sprawozdań, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 739)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3