ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych

Na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2. 1. Rejestr prowadzony jest w formie kart i z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Każda karta rejestru dotyczy jednego produktu.

§ 3. Rejestr udostępniany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, niezwłocznie po:

1) otrzymaniu potwierdzenia doręczenia stronie decyzji, w przypadku decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

2) upływie terminu, od kiedy decyzja stała się ostateczna, w przypadku decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności;

3) wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

4) otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

§ 5. 1. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) datę dokonania wpisu do rejestru;

2) numer identyfikacyjny wpisu;

3) nazwę produktu;

4) oznaczenie podstawy wpisu do rejestru;

5) kod według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

6) kod według klasyfikacji stosowanej przez Taryfę celną;

7) opis produktu pozwalający na jego identyfikację;

8) rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt;

9) informację o kategorii konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu;

10) nazwę kraju wytworzenia produktu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji produktu;

11) dane producenta, w tym określenie, czy jest to wytwórca z Unii Europejskiej, wytwórca spoza Unii Europejskiej, przedsiębiorca występujący jako wytwórca, osoba naprawiająca lub regenerująca produkt, przedstawiciel wytwórcy, importer produktu, inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji produktu;

12) określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował w odniesieniu do produktu;

13) inne informacje, jeżeli mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu.

2. W rejestrze może być umieszczone zdjęcie produktu.

3. Wzór karty rejestru określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 1)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 814)

WZÓR KARTY REJESTRU PRODUKTÓW NIEBEZPIECZNYCH

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 28), w części dotyczącej wzoru rejestru produktów niebezpiecznych, które utraci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 43 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).