ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa sposób przepływu informacji, dotyczących systemu kontroli wyrobów, między Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Prezesem UOKiK”, organami wyspecjalizowanymi i organami celnymi oraz wzory formularzy stosowanych przy gromadzeniu tych informacji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

§ 2. 1. Informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów, zwanego dalej „systemem”, przekazywane przez organy wyspecjalizowane obejmują:

1) roczne plany kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań, zwane dalej „rocznymi planami kontroli

2) informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli;

3) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;

4) informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, zwanych dalej „postępowaniami”.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, są przekazywane w formie pisemnej i drogą elektroniczną.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, są przekazywane drogą elektroniczną.

4. Organy wyspecjalizowane przekazują pisemnie kwartalne zestawienia informacji, które zostały przesłane drogą elektroniczną, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 3. 1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan kontroli, przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich;

9) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Wzór rocznego planu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.1. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), podczas których stwierdzono niezgodność wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40m, art. 41 b ust. 2 oraz art. 41c ust. 10 ustawy organ wyspecjalizowany, który przeprowadził kontrolę, przekazuje Prezesowi UOKiK niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ ten ustosunkował się do uwag zgłoszonych przez kontrolowanego do protokołu kontroli, lub od dnia, w którym upłynął termin na zgłoszenie uwag.

2. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas których nie stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jest przekazywane razem z rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, chyba że Prezes UOKiK wystąpi z pisemnym wnioskiem o niezwłoczne przekazanie takiego powiadomienia.

3. Na wniosek Prezesa UOKiK organ wyspecjalizowany przekazuje kopię protokołu kontroli.

§ 5.1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli jest przekazywane Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego przez:

1) Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

4) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

5) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

6) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

8) Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakresie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urzędów morskich;

9) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli składa się z:

1) zestawienia zbiorczego przeprowadzonych kontroli, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) zestawienia przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Powiadomienie o wszczęciu postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, organ wyspecjalizowany, który wszczął postępowanie, przekazuje Prezesowi UOKiK niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.

§ 7. Powiadomienie o zakończeniu postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia, organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie przekazuje Prezesowi UOKiK wraz z kopią decyzji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia doręczenia stronie decyzji określonej w powiadomieniu.

§ 8. Informacje dotyczące systemu, inne niż określone w § 3–7, organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi UOKiK w sposób uwzględniający charakter danej informacji.

§ 9. 1. Organ celny, który dokonał zatrzymania wyrobu, przekazuje Prezesowi UOKiK, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, informację o działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, sporządzoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym organ celny dokonał zatrzymania wyrobu.

§ 10.1. Prezes UOKiK przekazuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o decyzjach, które stanowią podstawę wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

2. Informacje dotyczące systemu, inne niż określone w ust. 1, Prezes UOKiK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub innym organom celnym z urzędu, jeżeli uzna, że informacje te mają znaczenie dla realizacji zadań organów celnych związanych z systemem, lub na pisemny wniosek tych organów.

§ 11. Prezes UOKiK przekazuje informacje dotyczące systemu, w szczególności informacje:

1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, dotyczące wyników kontroli, podczas których stwierdzono niezgodność z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,

2) dotyczące decyzji wydanych przez organy wyspecjalizowane,

3) o działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, otrzymane od organów celnych

– innym organom wyspecjalizowanym z urzędu, jeżeli uzna, że informacje mają znaczenie dla realizacji zadań tych organów związanych z systemem, lub na ich pisemny wniosek.

§ 12. Podmioty uczestniczące w wymianie informacji dotyczących systemu zapewniają ochronę informacji, o których mowa w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 812)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631.