ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.

) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, oraz niezbędną treść informacji, o których mowa w art. 191 i 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej ”ustawą”;

2) sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 191 -193 ustawy;

3) zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kapitale otwartego funduszu – oznacza to kapitał utworzony zgodnie z przepisami określającymi szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych;

2) martwym rachunku – oznacza to rachunek członka w otwartym funduszu emerytalnym, na którym nie ma żadnych środków;

3) środkach przedpłaconych – oznacza to środki w wysokości stanowiącej różnicę między środkami przekazywanymi do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej ”Zakładem”, z tytułu składek i odsetek a wysokością środków wynikającą z informacji przekazywanej przez Zakład o kwotach środków z tytułu składek i odsetek przypadających na poszczególnych członków otwartego funduszu emerytalnego, z tym że przy ustalaniu wysokości środków przedpłaconych nie uwzględnia się prowizji od powszechnych towarzystw emerytalnych, potrąconych przez Zakład;

4) umowie zawartej w trybie korespondencyjnym – oznacza to umowę zawartą w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 295).

§ 3. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien odpowiadać następującym warunkom:

1) na stronie tytułowej prospektu informacyjnego zamieszcza się:

a) tytuł ”Prospekt informacyjny”,

b) nazwę otwartego funduszu,

c) firmę i siedzibę powszechnego towarzystwa oraz adres ogólnodostępnej strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń funduszu,

d) datę i miejsce sporządzenia prospektu;

2) statut powinien być aktualny na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego;

3) do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu dołącza się opinię biegłego rewidenta oraz oświadczenie depozytariusza potwierdzające zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym;

4) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu powinny zawierać:

a) sporządzony, w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa skierowanego do członków otwartego funduszu, opis efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych krótko– i długoterminowych kierunków rozwoju działalności lokacyjnej otwartego funduszu,

b) wartość jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień:

– rozpoczęcia działalności przez otwarty fundusz,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę o trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

d) wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ustawy, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru w roku poprzedzającym sporządzenie prospektu informacyjnego,

e) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.

§ 4. 1. Prospekt informacyjny jest sporządzany w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.

2. Prospekt informacyjny jest ogłaszany, w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu, na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń otwartego funduszu.

§ 5. 1. Powszechne towarzystwo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez fundusz pisemnego żądania członka otwartego funduszu przesyła przesyłką listową niebędącą przesyłką najszybszej kategorii aktualny prospekt informacyjny otwartego funduszu.

2. W przypadku gdy pisemne żądanie wpłynęło do otwartego funduszu po dniu sporządzenia przez ten fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, otwarty fundusz przesyła także ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe otwartego funduszu.

§ 6. 1. Niezbędna treść informacji, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, obejmuje:

1) numer rachunku członka funduszu;

2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków funduszu;

3) liczbę jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej oraz łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka funduszu w dniu sporządzenia informacji;

4) wyniki działalności lokacyjnej funduszu wyrażone stopą zwrotu funduszu za okresy 12 miesięcy oraz 60 miesięcy, obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym informacja została sporządzona;

5) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. W przypadku otwartego funduszu poza danymi, o których mowa w ust. 1, informacja zawiera:

1) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrąconych ze składek oraz ilość jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie objętym informacją;

2) ostatnią średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ustawy, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru;

3) ostatnią stopę zwrotu funduszu, o której mowa w art. 172 ustawy, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru.

3. W przypadku pracowniczego funduszu poza danymi, o których mowa w ust. 1, informacja zawiera ilość i wartość akcji złożonych na rachunku ilościowym w dniu sporządzenia informacji.

4. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 ustawy.

5. Wysłanie pierwszej informacji następuje w terminie 14 dni po upływie roku od dnia uzyskania członkostwa w funduszu.

§ 7. 1. Niezbędna treść informacji, o której mowa w art. 192 ustawy, obejmuje:

1) numer rachunku członka;

2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków funduszu;

3) liczbę oraz wartość jednostek rozrachunkowych w dniu sporządzenia informacji;

4) pouczenie o trybie postępowania w razie stwierdzenia przez członka, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przesyłana przesyłką listową niebędącą przesyłką najszybszej kategorii w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania członka funduszu.

§ 8. 1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, o których mowa w art. 193 ust. 2-4 ustawy, są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej odpowiednio w terminie 3, 6 i 9 dni roboczych od dnia kończącego dany miesiąc, okres półroczny lub okres roczny.

2. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 9. 1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia po ich publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej zgodnie z § 8 ust. 1.

2. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana do organu nadzoru następnego dnia po jej przekazaniu akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zgodnie z § 8 ust. 2.

§ 10. 1. Okresowe sprawozdanie, dotyczące działalności funduszu, obejmuje dane w zakresie:

1) liczby członków funduszu na koniec każdego kwartału;

2) zmiany liczby członków funduszu w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim;

3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, na koniec każdego kwartału;

4) liczby osób, które zawiadomiły dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z nowym funduszem;

5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach powołanych w pkt 5;

7) liczby osób, dla których otwarty fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128, art. 129 i art. 131 ust. 3 ustawy, oraz liczby osób wyznaczonych do otwartego funduszu w drodze losowania;

8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków oraz na rachunku, z którego są przenoszone środki, w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli te rachunki są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisywanych środków;

9) informacji dotyczących struktury aktywów pracowniczego funduszu według stanu na koniec każdego kwartału;

10) bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych pracowniczego funduszu, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale.

2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-8, jest sporządzane co miesiąc i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który sprawozdanie jest sporządzane.

3. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału, za który sprawozdanie jest sporządzane.

4. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przekazywane do organu nadzoru następnego dnia po dniu dokonania wypłaty transferowej z wyszczególnieniem liczby osób zamieszczonych na imiennym wykazie do Zakładu oraz liczby osób, dla których została zrealizowana wypłata transferowa.

5. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.

6. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca przekazuje do organu nadzoru informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc, obejmujące liczbę:

1) martwych rachunków;

2) rachunków, na które wpłaty były dokonywane w okresie ostatnich 12 miesięcy;

3) rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane w okresie 12 ostatnich miesięcy;

4) prowadzonych rachunków.

7. Okresowe sprawozdanie z działalności pracowniczego funduszu jest sporządzane raz w roku i przekazywane do organu nadzoru w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia roboczego kończącego dany rok.

8. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu przez powszechne towarzystwo w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

9. Półroczne sprawozdanie finansowe otwartego funduszu sporządzone na dzień 30 czerwca jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 90 dni od dnia, na które zostało sporządzone.

10. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9, obejmuje swym zakresem informacje, o których mowa w przepisach określających szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

§ 11. 1. Kwartalne sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa oraz pracowniczego towarzystwa przekazywane organowi nadzoru obejmują informacje, których zakres jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Przekazanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, do organu nadzoru następuje w terminie 21 dni po zakończeniu danego kwartału.

3. Roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa przekazywane do organu nadzoru obejmuje roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, powszechne towarzystwo dołącza:

1) opinię oraz raport z badania sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta;

2) odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy powszechnego towarzystwa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, powszechne towarzystwo przekazuje organowi nadzoru w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia, w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

§ 12. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej otwartego funduszu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1, obejmują dane w zakresie:

1) przekroczenia przez otwarty fundusz limitów inwestycyjnych;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez otwarty fundusz, w szczególności na skutek zmiany cen rynkowych stanowiących podstawę wyceny aktywów i zobowiązań funduszu, kursów walut albo powiązań organizacyjnych lub kapitałowych między podmiotami, których instrumenty finansowe są przedmiotem lokaty aktywów funduszu, lub też w następstwie innych okoliczności, na które fundusz nie ma bezpośredniego wpływu;

3) zmiany depozytariusza;

4) zawarcia i rozwiązania przez otwarty fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków otwartego funduszu osobie trzeciej;

5) wystąpienia niedoboru oraz jego pokrycia lub niemożności jego pokrycia z własnych środków powszechnego towarzystwa;

6) wyboru biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych otwartego funduszu;

7) rozwiązania umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu;

8) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz o miejscu prowadzenia ksiąg;

9) liczby i łącznej wysokości składek otrzymanych przez otwarty fundusz z Zakładu oraz o następujących kwotach w związku z otrzymaną składką:

a) łącznej kwocie składek netto przypadającej na członków otwartego funduszu,

b) łącznej kwocie środków, o którą Zakład pomniejsza kwotę składek przekazaną w danym dniu do otwartego funduszu, ustaloną zgodnie z art. 100a ust. 3, 4, 6 lub ust. 7 ustawy,

c) kwocie opłat pobranych przez powszechne towarzystwo,

d) łącznej kwocie środków przedpłaconych,

e) łącznej kwocie odsetek za zwłokę, przekazanej z Zakładu,

f) łącznej kwocie opłaty pobranej przez Zakład z tytułu kosztów poboru przez Zakład składki na otwarty fundusz;

10) wartości jednostki rozrachunkowej, według której otwarty fundusz dokonał przeliczenia składki otrzymanej z Zakładu, oraz liczby nowych jednostek rozrachunkowych powstałych w związku z przeliczoną składką;

11) liczby osób, za które przekazano nienależną składkę;

12) następujących kwot:

a) środków przedpłaconych w związku ze składkami otrzymanymi uprzednio z Zakładu, rozliczanych w związku ze składką, której dotyczy przekazywana informacja,

b) pomniejszenia kapitału otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów członkowskich,

c) korekty kapitału otwartego funduszu w związku z błędnym przeliczeniem składek otrzymanych z Zakładu,

d) dopłaty do kapitału otwartego funduszu, dokonanej przez powszechne towarzystwo lub inne podmioty w związku z pokryciem szkody w majątku członków funduszu,

e) wypłat, o których mowa w art. 129a i art. 132 ust. 4 ustawy,

f) środków, które wpłynęły do otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów o członkostwo zawartych przez otwarty fundusz z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, dla których otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej;

13) niezgodności między wysokością otrzymanych przez otwarty fundusz składek a informacją o kwotach przypadających na poszczególnych członków;

14) kwot związanych z dokonaną ostatnią wypłatą transferową:

a) zobowiązań otwartego funduszu wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

b) należności otwartego funduszu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wynikającej z rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wzajemnych zobowiązań między otwartymi funduszami,

c) sald należności i zobowiązań,

d) kapitału otwartego funduszu umorzonego w związku z wypłatą transferową,

e) odsetek ustawowych, którą powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem jest zobowiązane wpłacić na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w przypadku niedokonania w terminie wpłaty wynikającej z rozliczenia zobowiązań między otwartymi funduszami;

15) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego otwartego funduszu, wraz z kopią wniosku;

16) dokonania ogłoszenia o zmianie statutu otwartego funduszu i jego terminie.

§ 13. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej funduszu:

1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia portfela inwestycyjnego;

4) opis zawartych transakcji;

5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9-12 i 14 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru drogą elektroniczną w postaci plików danych zgodnych z formatem plików danych systemu informatycznego organu nadzoru.

2. W przypadku zmiany formatu plików, dostosowanie formatu plików przez podmiot przekazujący informacje następuje w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o formacie plików, chyba że organ nadzoru wskaże termin późniejszy.

§ 15. Bieżące informacje dotyczące pracowniczego funduszu obejmują dane w zakresie:

1) przekroczenia przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez pracowniczy fundusz;

3) zmiany depozytariusza;

4) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie zarządzania jego aktywami osobie trzeciej;

5) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego funduszu;

6) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków pracowniczego funduszu osobie trzeciej;

7) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rachunków ilościowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy, podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

8) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz o miejscu prowadzenia ksiąg;

9) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego funduszu, wraz z kopią wniosku.

§ 16. 1. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa obejmują dane w zakresie:

1) zmiany firmy, siedziby, adresu powszechnego towarzystwa i zmiany wysokości kapitału zakładowego;

2) obniżenia kapitałów własnych powszechnego towarzystwa poniżej 2/3 minimalnego kapitału zakładowego określonego w art. 31 ustawy;

3) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niewybrania tych osób na funkcję na okres kolejnej kadencji;

4) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji;

5) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub otwarcia likwidacji powszechnego towarzystwa;

6) pokrycia niedoboru lub niemożności jego pokrycia z własnych środków powszechnego towarzystwa;

7) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych powszechnego towarzystwa;

8) każdego przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie zarządzania otwartym funduszem przez powszechne towarzystwo;

9) naruszenia tajemnicy zawodowej w zakresie wynikającym z art. 49 ust. 2 ustawy przez osoby obowiązane do jej zachowania oraz o konsekwencjach dyscyplinarnych poniesionych przez takie osoby;

10) niewniesienia przez powszechne towarzystwo środków na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy, rachunek części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego oraz rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w terminie przewidzianym przez odrębne przepisy;

11) powołania lub odwołania członka zarządu albo pracownika powszechnego towarzystwa w skład organu nadzorującego albo zarządzającego spółki dopuszczonej do publicznego obrotu lub spółki, w którą fundusz lokuje swoje aktywa, wraz z informacją o przysługującym mu z tego tytułu wynagrodzeniu również w postaci niepieniężnej;

12) przeniesienia własności akcji powszechnego towarzystwa;

13) imion i nazwisk osób wybranych do organów nadzorczych lub zarządzających podmiotów, w przypadku gdy fundusz oddał głos za ich powołaniem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub obligatariuszy, na którym dysponował co najmniej 5% wszystkich reprezentowanych głosów;

14) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego powszechnego towarzystwa, wraz z kopią wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego spadku wartości kapitałów własnych.

§ 17. 1. Bieżące informacje, dotyczące działalności i sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa, obejmują dane w zakresie:

1) zmiany firmy, siedziby, adresu pracowniczego towarzystwa i wysokości kapitału zakładowego;

2) obniżenia kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego;

3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania układowego lub otwarcia likwidacji pracowniczego towarzystwa;

4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego towarzystwa;

5) dokonania wyboru członków rady nadzorczej przez członków pracowniczego funduszu;

6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pracownicze towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego spadku kapitałów własnych.

§ 18. 1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-14 i 16, § 15 pkt 1-8, § 16 ust. 1 pkt 1-13 oraz w § 17 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 12 pkt 15, § 15 pkt 9, § 16 ust. 1 pkt 14 oraz § 17 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru, w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.

3. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

4. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-6 i § 16 ust. 1 pkt 1-7, 10 i 12, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

2)

Załącznik 1


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 314, z 2000 r. Nr 49, poz. 567, z 2001 r. Nr 157, poz. 1839 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 190) utrzymanym w mocy na podstawie art. 77 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594).