ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1558, z 2009 r. Nr 51, poz. 405 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 580,5949 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Sędziszów, Suchedniów, Stąporków, Szydłowiec i Tułowice.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”:

a) w Podstrefie Tułowice opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 101096, wspólnego dla działek: 129/8, 130/105 i 129/6, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 101184 do pkt nr 101224. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 101243. W pkt nr 101243 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 101257. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 300381, 300178, 101223 do pkt nr 101201, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 101214 do pkt nr 101229. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt nr 300151 do pkt nr 101067. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 101060, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 101043. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt nr 101051, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 100982. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 300340, 300144, 300145, 300146, 300281, 300280, 300182, 300147, 300247, 300148 do pkt nr 100773. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 100793, 100832, 100867, 100881, 100923, 100928, 100953, 100957, 300332, 300382, 100983, 100999, 101005, 101009 do pkt nr 101014. Stąd biegnie na północ do pkt nr 101018, w którym skręca na północny zachód i przez pkt nr: 101046, 101072, 101077, 300188 dochodzi do pkt nr 101096, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki 130/73 i 130/74, które nie wchodzą w obszar strefy.”,

b) w podstrefie Mniszków skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2,

c) w Podstrefie Puławy:

— opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 466, wspólnego dla działek: 216/5, 216/10 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 357, 236, 358, 237 do pkt nr 238. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 232, 218, 228, 229, 159, 160, 163, 178 do pkt nr 179. W pkt nr 179 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 181, 182, 177, 162, 161 do pkt nr 158. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 157, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt nr 453. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 452, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 124. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 123. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 223, 122, 222, 235 do pkt nr 466, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 239, wspólnego dla działek: 216/16, 216/18 i 42, w kierunku wschodnim przez pkt nr 443 do pkt nr 433. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 230, 214, 165, 166, 169, 170 do pkt nr 173. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 172, w którym skręca na północny zachód, i przez pkt nr: 171, 168, 167, 164, 216, 217, 231 dochodzi do pkt nr 239, od którego rozpoczęto opis.”,

— dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt nr 210, położonego u zbiegu działek: 41/8, 41/9, 221, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 211. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 1178 do pkt nr 815. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt nr 813 do pkt nr 812. W pkt nr 812 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 703, 692 do pkt nr 210, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu opisu granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Kielce w brzmieniu:

„Podstrefa Kielce

Obręb ewidencyjny 0005, miasto Kielce

Kompleks 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 690, wspólnego dla działek: 6/345 i 6/344, w kierunku wschodnim do pkt nr 20. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 i 12 do pkt nr 11. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr: 4490, 65906 do pkt nr 500519, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 500518, 500517, 500516, 500515, 101, 500514, 500513, 500512 do pkt nr 690, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 3, wspólnego dla działek: 6/347, 6/346 i 6/265, w kierunku wschodnim do pkt nr 6941. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr p5 do pkt nr 61-545. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr: 6534 i 61-528 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7, 6, 5 i 4 do pkt nr 3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 44909, wspólnego dla działek: 6/287, 6/11 i 6/221, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 44910 i 44911 do pkt nr 604253. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 604252, 604251, 604250, 604249, 604248, 604247, 604246, 604245 i 6180 do pkt nr 61002. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr: 6a, 61003 do pkt nr 9.

Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 61004, 6906, 6907, 6908, p8, 6909, 18, 20, 22, 44902, 6110, 44903, 6903 do pkt nr 44909, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.