ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (Dz. U. Nr 96, poz. 849 oraz z 2004 r. Nr 161, poz. 1680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Polityki Społecznej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.