ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób finansowania zbywania akcji Skarbu Państwa;

2) wymaganą formę zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa;

3) warunki, w których zapłata za akcje może być rozłożona na raty.

2. Warunki rozłożenia na raty zapłaty za akcje Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku określają przepisy odrębne.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) akcjach – rozumie się przez to również udziały;

2) umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży akcji.

§ 3. Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji Skarbu Państwa może następować ze środków:

1) budżetu państwa;

2) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

3) prywatyzowanej spółki z udziałem Skarbu Państwa, na podstawie umowy zawartej między tą spółką i Skarbem Państwa.

§ 4. 1. Zapłata za nabywane od Skarbu Państwa akcje może być dokonana:

1) gotówką;

2) poleceniem przelewu;

3) czekiem potwierdzonym przez bank;

4) czekiem rozrachunkowym;

5) obligacjami lub innymi papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, o ile warunki emisji tych obligacji lub papierów wartościowych przewidują ich wykorzystanie do zapłaty za akcje zbywane przez Skarb Państwa.

6) akcjami;

7) certyfikatami inwestycyjnymi.

2. Zapłata za nabywane od Skarbu Państwa akcje może być dokonana również w formie zwiększenia funduszy statutowych albo kapitału zakładowego państwowych osób prawnych.

§ 5. 1. Określona w umowie zapłata ceny za nabywane od Skarbu Państwa akcje może być dokonana w ratach, jeżeli zabezpieczenie kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty należności za akcje będzie dokonane w jednej z następujących form:

1) hipoteką;

2) zastawem na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;

3) poręczeniem bankowym;

4) gwarancją bankową.

2. Przy ustalaniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa termin zabezpieczenia nie może być dłuższy niż termin wykupu tych papierów wartościowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)



1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 238, poz. 2390.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje (Dz. U. Nr 95, poz. 578, z 1998 r. Nr 74, poz. 478 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1104).