ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 270 i Nr 129, poz. 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 262,786 ha, położone na terenach miast: Kraków i Tarnów oraz gmin: Zabierzów i Niepołomice, w tym 140,866 ha, położone w gminie Niepołomice, przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny jest zlokalizowana na gruntach o łącznej powierzchni 262,786 ha, położonych w województwie małopolskim, na terenach miast: Kraków i Tarnów oraz gmin: Zabierzów i Niepołomice.”,

b) na końcu opisu granic i terenu krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Niepołomice, w brzmieniu:

„Podstrefa: Niepołomice

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni 140,866 ha.

Podstrefa położona jest w północno-zachodniej części Niepołomic, jednostka ewidencyjna Niepołomice, obręb ewidencyjny Niepołomice i Podłęże o łącznej powierzchni 140,866 ha (Podłęże sekcje mapy: 1, 2, Niepołomice sekcje mapy: 1183A, 1133A, C, 1283A, B, C, D, 1285C, 1333A, B, 1383C). Podstrefa Niepołomice składa się z dwóch kompleksów.

Kompleks nr 1

Granica kompleksu, położonego w obrębach: Podłęże i Niepołomice, biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12 obrębu Podłęże, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice, do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2 obrębu Niepołomice. Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnimi granicami działek nr: 1477/2, 1476/1, 1469/1 i 1468/2 obrębu Niepołomice do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1468/2, położonego przy ulicy Grabskiej, oznaczonej jako działka nr 1112 obrębu Niepotomice. Następnie skręca w stronę południowo-wschodnią i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ulica Grabska) do punktu 4, będącego wschodnim narożnikiem działki nr 2637 obrębu Niepołomice i południowo-zachodnim punktem działki nr 2646 obrębu Niepotomice, będącej drogą gminną. W punkcie 4 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 5, będącego skrzyżowaniem granic działki nr 2646 ze wschodnią granicą działki nr 2642. Od punktu 5 granica biegnie granicą działki nr 2642 w stronę północną, następnie zachodnią i południową do punktu 6, będącego skrzyżowaniem zachodniej granicy działki nr 2642 z granicą działki nr 2646. W punkcie 6 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, będącego skrzyżowaniem granic działek nr: 2646 i 2688 obrębu Niepotomice z działką nr 116/1 obrębu Podtęże. Dalej granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu Podtęże z obrębem Niepołomice, do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożu działki nr 116/2 obrębu Podtęże, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120 obrębu Podłęże. Od punktu 8 biegnie w kierunku zachodnim i północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 obrębu Podtęże (droga gminna), do punktu 9 i, dalej wzdłuż granicy działki nr 13 obrębu Podtęże (droga gminna), do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12 obrębu Podtęże. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 12, do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar podstrefy nie obejmuje działki nr 1479 w obrębie ewidencyjnym Niepotomice — teren oznaczony punktami 11—15.

Kompleks nr 2

Granica kompleksu, położonego w obrębie Niepołomice, biegnie od punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, położonym przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 2646, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód, wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 12. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 13, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, 2658, 2657, 2656, 2651, 2650/2, 2650/1, 2649, 2648/2, 2648/1, 2711, 2710 i 2709 do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2838, gdzie skręca na południe do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2838. Od punktu 15 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 16, a następnie w kierunku północnym, wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 17, będącego skrzyżowaniem północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Od punktu 17 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 2646, stanowiącej drogę gminną, do punktu 18, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2704. Od punktu 18 skręca na południe i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 2704 i 2827/1 biegnie do punktu 19, gdzie skręca na wschód i biegnie południową granicą działki nr 2827/1, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2827/1, 2704 do punktu 20, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2704. Następnie granica skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 2703, 2702, 2701 i 2700 do punktu 21. Od punktu 21 granica biegnie na południe, wschód i północ, wzdłuż granicy działki nr 2699 do punktu 22, będącego skrzyżowaniem wschodniej granicy działki nr 2699 z północno-wschodnią granicą działki nr 2646 (droga gminna). Od punktu 22 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 2646 w kierunku północno-wschodnim do punktu 11, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.