ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego

Na podstawie art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa inne kategorie lokat niż wymienione w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w których mogą być lokowane aktywa funduszu emerytalnego.

§ 2. Aktywa funduszu emerytalnego mogą być lokowane w:

1) transakcje terminowe, przez które rozumie się transakcje nakładające na jedną stronę obowiązek sprzedaży, a na drugą — kupna określonej ilości instrumentów stanowiących przedmiot transakcji, lub obowiązek określonego w umowie rozliczenia pieniężnego, w określonym terminie, przekraczającym standardy rozliczenia na danym rynku kasowym i po określonej z góry cenie, ustalonej w warunkach transakcji; za transakcje terminowe nie uważa się transakcji z przyrzeczeniem odkupu albo odsprzedaży skarbowych papierów wartościowych;

2) kontrakty opcyjne (opcje), przez które rozumie się transakcje, w wyniku których jedna ze stron nabywa prawo kupna (opcja kupna) lub prawo sprzedaży (opcja sprzedaży), a druga zobowiązuje się, na żądanie strony, która to prawo nabyta, odpowiednio do sprzedaży (opcja kupna) lub do kupna (opcja sprzedaży) określonej ilości instrumentów stanowiących przedmiot transakcji, lub określonego w umowie rozliczenia pieniężnego, w określonym terminie lub do określonego terminu i po określonej z góry cenie, ustalonej w warunkach transakcji;

3) kontrakty swap, przez które rozumie się transakcje zamiany płatności na warunkach z góry określonych przez strony.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.