ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zwany dalej „prospektem”, a także skrót prospektu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

2) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółkę akcyjną;

3) świadczeniach dodatkowych – rozumie się przez to usługi świadczone przez podmiot prowadzący działalność maklerską na rzecz funduszu, pozostające w bezpośrednim związku z korzystaniem przez fundusz z pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, obejmujące w szczególności:

a) sporządzanie analiz lub rekomendacji,

b) dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

c) oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń zawarcia transakcji,

d) udostępnianie sprzętu komputerowego służącego do korzystania z usług, o których mowa w lit. a-c,

e) udostępnianie wydzielonych linii telefonicznych

– pod warunkiem że usługi te są świadczone w ramach opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego działalność maklerską z tytułu pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, a wykonywanie takich usług wynika z umowy o pośrednictwo;

4) profilu inwestora – rozumie się przez to właściwości inwestora, które obiektywnie pozwalają uznać, że ze względu na prowadzoną przez fundusz politykę inwestycyjną nabycie przez niego jednostek uczestnictwa danego funduszu byłoby dla niego najbardziej korzystne.

§ 3. 1. Prospekt oraz skrót prospektu powinny zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o funduszu inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, a także o wskazanych w rozporządzeniu osobach oraz o ich sytuacji majątkowej, finansowej i prawnej.

2. Prospekt oraz skrót prospektu powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla przeciętnego inwestora. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie lub skrócie prospektu wyłącznie z ich omówieniem w sposób zrozumiały dla przeciętnego inwestora.

§ 4. 1. Informacje stanowiące treść prospektu albo skrótu prospektu zamieszcza się w kolejności wskazanej w przepisach rozporządzenia. Jeżeli wymóg przedstawienia określonych danych nie ma zastosowania, w treści prospektu albo skrótu prospektu powinno to zostać wyraźnie wskazane.

2. Skróty w treści prospektu albo skrótu prospektu mogą być stosowane, jeżeli są one pisane wielką literą i są zdefiniowane w części prospektu, o której mowa w § 7 pkt 8.

§ 5. 1. Prospekt sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie.

2. Prospekt może być sporządzony dla kilku funduszy, z zastrzeżeniem ust. 3–5, o ile:

1) informacje zawarte w § 9 i 11 zostaną zamieszczone dla każdego funduszu odrębnie;

2) dane określone w § 8 i 18–21, które w odniesieniu do poszczególnych funduszy mają różną treść, zostaną przedstawione dla każdego funduszu odrębnie.

3. Dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz dla funduszy powiązanych z różnymi funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne prospekty.

4. Dla wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym sporządza się jeden prospekt.

5. Dla funduszu podstawowego nie ma wymogu sporządzania prospektu.

§ 6. 1. Skrót prospektu sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dla wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym sporządza się jeden skrót prospektu.

3. Dla funduszu podstawowego nie ma wymogu sporządzania skrótu prospektu.

4. Dla funduszy powiązanych z różnymi funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne skróty prospektów.

§ 7. Prospekt składa się z następujących części:

1) strony tytułowej;

2) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”;

3) rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”;

4) rozdziału „Dane o funduszu”;

5) rozdziału „Dane o depozytariuszu”;

6) rozdziału „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”;

7) rozdziału „Informacje dodatkowe”;

8) rozdziału „Załączniki”;

9) spisu treści.

§ 8. 1. Na stronie tytułowej zamieszcza się:

1) tytuł „Prospekt informacyjny”;

2) nazwę funduszu, skrót tej nazwy, a także wszystkie poprzednie nazwy funduszu;

3) firmę i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu oraz adres głównej strony internetowej towarzystwa;

4) wskazanie, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego niebędącego funduszem podstawowym lub powiązanym;

5) wskazanie podstawy prawnej sporządzenia prospektu;

6) datę i miejsce sporządzenia prospektu;

7) daty kolejnych aktualizacji prospektu.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, obok nazwy funduszu, należy wskazać oznaczenia wszystkich subfunduszy.

3. W przypadku funduszy podstawowych i powiązanych, obok nazwy funduszu podstawowego, należy wskazać nazwy wszystkich funduszy powiązanych z funduszem podstawowym.

§ 9. 1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza się dane osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie, w tym za informacje finansowe, oraz ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności, z przedstawieniem:

1) w przypadku towarzystwa:

a) firmy, siedziby i adresu towarzystwa,

b) imion, nazwisk i funkcji osób fizycznych działających w imieniu towarzystwa,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia, a także, że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu;

2) w przypadku podmiotów sporządzających prospekt, dla każdego z nich odrębnie:

a) firmy lub imienia i nazwiska oraz siedziby, wraz z numerami telekomunikacyjnymi,

b) imion i nazwisk osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego prospekt, przy czym ograniczenie odpowiedzialności tych osób do poszczególnych części prospektu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy za każdą część prospektu odpowiada wyraźnie wskazana osoba,

c) własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności osób wymienionych w lit. b, stwierdzającego, że prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia.

2. Jeżeli za poszczególne części prospektu są odpowiedzialne różne osoby, w informacjach, o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część prospektu odpowiada dana osoba.

§ 10. W rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza się:

1) firmę, kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej;

2) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

3) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru;

4) wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;

5) sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego towarzystwa;

6) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

7) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji;

8) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w pkt 7, ze wskazaniem cech tej dominacji;

9) imiona i nazwiska:

a) członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie,

b) członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego,

c) prokurentów towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury,

d) osób fizycznych zarządzających funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają, oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych;

10) opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt 9 kwalifikacji do wykonywania funkcji w towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;

11) nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, nieobjętych danym prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy, a jeżeli tymi funduszami są:

a) fundusze z wydzielonymi subfunduszami – nazwy tych funduszy oraz zwięzłe charakterystyki subfunduszy,

b) fundusz podstawowy i fundusze powiązane – nazwy tych funduszy oraz zwięzłą charakterystykę funduszu podstawowego;

12) określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”;

13) wskazanie obowiązków towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom.

14) informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich.

§ 11. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się, z uwzględnieniem § 12–15 i 17:

1) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu;

2) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3) datę rozpoczęcia działalności przez fundusz powierniczy – w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty;

4) informację, że fundusz posiada osobowość prawną, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami wskazanie, że subfundusze nie posiadają osobowości prawnej;

5) zwięzłą charakterystykę konstrukcji funduszu – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, funduszu powiązanego lub funduszu z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa;

6) charakterystykę jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, w tym:

a) charakterystykę jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli fundusz zbywa jednostki różnych kategorii,

b) informację, że jednostki uczestnictwa:

– nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich,

– podlegają dziedziczeniu,

– mogą być przedmiotem zastawu;

7) zwięzłe określenie praw uczestników funduszu;

8) zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

9) sposób i szczegółowe warunki:

a) zbywania jednostek uczestnictwa,

b) odkupywania jednostek uczestnictwa,

c) zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych,

d) wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów funduszu,

e) zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,

f) spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;

10) wskazanie okoliczności, w których fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa;

11) określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa;

12) zasady polityki inwestycyjnej funduszu;

13) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu;

14) określenie profilu inwestora;

15) informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu lub jego uczestników, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego;

16) sposób dysponowania dochodami funduszu, a w przypadku gdy fundusz przewiduje wypłatę dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa – wskazanie przepisów statutu określających zasady wypłacania dochodów;

17) określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub wskazanie przepisów statutu odnoszących się do tych kwestii, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny;

17a) określenie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;

18) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz;

19) podstawowe dane finansowe funduszu w ujęciu historycznym;

20) informację o utworzeniu rady inwestorów – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6—19, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10—11, 13, 15 i 20, są wspólne dla wszystkich subfunduszy objętych prospektem, dopuszcza się zamieszczanie tych informacji przed informacjami wykazywanymi odrębnie.

§ 12. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, powinny zawierać:

1) zasady, miejsca i terminy:

a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa,

b) dokonywania wpłat w ramach zapisów;

2) wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa;

3) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez depozytariusza;

4) określenie minimalnej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia;

5) zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w pkt 4.

§ 13. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 12, powinny zawierać:

1) cel inwestycyjny funduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji;

2) określenie głównych kategorii lokat funduszu;

3) podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu;

4) wskazanie emitenta, gwaranta lub poręczyciela papierów wartościowych, w które fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu;

5) dane o procentowym udziale w portfelu podstawowych rodzajów lokat funduszu według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego;

6) jeżeli fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych – charakterystykę indeksu oraz stopień odzwierciedlenia indeksu przez fundusz;

7) jeżeli fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy;

8) jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu będzie się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy;

9) wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez fundusz, a jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

a) wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu,

b) określenie wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną;

10) wskazanie podmiotów, których papiery wartościowe i wierzytelności mogą być przedmiotem lokat funduszu, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub z którymi fundusz może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes uczestników funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 13, powinny zawierać:

1) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych;

2) opis ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu, w tym w szczególności ryzyka:

a) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,

b) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ,

c) niewypłacalności gwaranta,

d) inflacji,

e) związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – powinien obejmować w szczególności: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, a także ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;

2) w ust. 1 pkt 2 lit. a – powinien obejmować w szczególności: ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez fundusz transakcji, a także ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami;

3) w ust. 1 pkt 2 lit. b – powinien uwzględnić w szczególności: otwarcie likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, zmianę depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty, a także zmianę polityki inwestycyjnej funduszu.

§ 15. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 18, powinny zawierać:

1) wskazanie przepisów statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”, oraz sposobu jego obliczania;

3) opis zakładanej struktury kosztów;

4) wskazanie wszystkich kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych;

5) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika;

6) wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy;

7) wskazanie Stopy Obrotu Portfela, zwanej dalej „wskaźnikiem SOP”, oraz sposobu jego obliczania;

8) wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy;

9) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu;

10) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101ust. 5 ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją zbiorowego inwestowania zarządzanych przez towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji zbiorowego inwestowania.

11) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot;

12) wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem;

13) wskazanie wpływu umów i porozumień, o których mowa w pkt 11, na interes uczestników funduszu.

2. W przypadku gdy fundusz lokuje:

1) co najmniej 10% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji zbiorowego inwestowania, które prezentują wskaźnik WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, po informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy wskazać Syntetyczny Współczynnik Kosztów Całkowitych, zwany dalej „wskaźnikiem SWKC”;

2) aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub instytucji zbiorowego inwestowania, które nie prezentują wskaźnika WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, zamiast informacji, o których mowa w pkt 1, zamieszcza się:

a) wskazanie, że nie można wyliczyć wskaźnika SWKC,

b) wskazanie maksymalnej wysokości opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji zbiorowego inwestowania,

c) wskazanie Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych, zwanej dalej „wskaźnikiem SWZKC”.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy prezentować wskaźnik WKC, wskaźnik SWKC i wskaźnik SOP ustalone odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic.

§ 16. 1. Sposób obliczenia wskaźnika WKC, wskaźnika SWKC, wskaźnika SOP i wskaźnika SWZKC określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy.

3. Wskaźnik SOP należy prezentować za te same okresy, za które prezentuje się wskaźnik WKC.

§ 17. 1. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 19, powinny zawierać:

1) wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego;

2) wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a jeżeli fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat – na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych;

3) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

4) wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych;

5) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w statucie funduszu lub, jeżeli statut nie określa wzorca – określonego przez fundusz, a także informację o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce;

6) informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3 i 4;

7) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości;

8) wskazanie źródła pochodzenia danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, a także opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, należy prezentować odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu – dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, należy prezentować odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, prezentuje się w formie wykresu słupkowego.

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu” zamieszcza się:

1) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

2) datę rozpoczęcia wykonywania obowiązków depozytariusza;

3) wskazanie, czy depozytariusz jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

4) wysokość kapitałów własnych depozytariusza na ostatni dzień bilansowy;

5) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy depozytariusza, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec depozytariusza ze wskazaniem cech tej dominacji;

7) zakres obowiązków depozytariusza:

a) wobec funduszu,

b) wobec uczestników funduszu;

8) uprawnienia depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów uczestników funduszu wobec towarzystwa;

9) imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za działalność w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza;

10) wskazanie jednostki organizacyjnej w strukturze depozytariusza wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z funkcją depozytariusza.

§ 19. W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

1) dane o podmiocie prowadzącym rejestr uczestników funduszu, zwanym dalej „agentem transferowym”, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną agenta transferowego,

b) wysokość kapitału własnego, w tym podstawowych składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy,

c) firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy lub udziałowców agenta transferowego, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników, jeżeli akcjonariusz lub udziałowiec posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,

d) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec agenta transferowego ze wskazaniem cech tej dominacji,

e) zakres czynności realizowanych na rzecz uczestników funduszu przez agenta transferowego,

f) datę rozpoczęcia wykonywania czynności agenta transferowego;

2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne i formę prawną podmiotu,

b) zakres świadczonych usług,

c) podstawę prawną prowadzenia działalności wraz z datą i numerem decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie tej działalności,

d) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa,

e) datę rozpoczęcia wykonywania czynności pośrednictwa;

3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,

c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

d) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców oraz części portfela, którym zarządzają,

e) datę rozpoczęcia wykonywania czynności zarządzania,

f) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące lokat funduszu, zatrudnionych w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 2 lub 3 ustawy;

4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) datę i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd udzielającej zezwolenia na wykonywanie czynności doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

c) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu,

d) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców oraz zakresu usług świadczonych przez poszczególnych doradców,

e) datę rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa;

5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu oraz datę podpisania umowy z towarzystwem lub funduszem.

6) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu, w tym firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu.

§ 20. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz;

2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy;

3) wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu.

§ 21. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1) wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu;

2) statut funduszu, a w przypadku funduszu podstawowego i funduszy powiązanych – statuty wszystkich funduszy.

§ 22. Skrót prospektu składa się z następujących części:

1) tytułu „Skrót prospektu informacyjnego”;

2) rozdziału „Dane o funduszu”;

3) rozdziału „Podmioty obsługujące fundusz”;

4) rozdziału „Informacje dodatkowe”;

5) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu”.

§ 23. 1. Tytuł „Skrót prospektu informacyjnego” powinien wskazywać:

1) nazwę funduszu i skrót nazwy;

2) siedzibę funduszu i kraj siedziby funduszu;

3) firmę i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu wraz z adresem głównej strony internetowej towarzystwa.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami obok nazwy funduszu należy wskazać oznaczenia wszystkich subfunduszy.

§ 24. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się, z uwzględnieniem § 25 i 26:

1) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) wskazanie, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego niebędącego funduszem podstawowym lub powiązanym;

3) czas trwania funduszu;

4) zwięzłe określenie celu inwestycyjnego funduszu ze wskazaniem, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, a w przypadku udzielenia gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa – wskazanie gwaranta;

5) jeżeli fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych – charakterystykę indeksu oraz stopień odzwierciedlenia indeksu przez fundusz;

6) zwięzły opis zasad polityki inwestycyjnej;

7) zastrzeżenie, że wartość jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz zależy od wartości aktywów funduszu i jego zobowiązań, i w związku z tym uczestnik może, w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do funduszu;

8) zwięzły opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu lub strategią zarządzania, co najmniej w zakresie określonym w § 14, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu ze wskazaniem, że szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie;

9) określenie profilu inwestora;

10) zwięzłe określenie obowiązków podatkowych funduszu ze wskazaniem, że informacje o obowiązkach podatkowych uczestników funduszu są zawarte w prospekcie, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego;

11) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających fundusz;

12) podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym – co najmniej w zakresie określonym w § 17;

13) zwięzłą charakterystykę jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, w tym:

a) charakterystykę jednostek uczestnictwa różnych kategorii – jeżeli fundusz zbywa jednostki różnych kategorii,

b) informację, że jednostki uczestnictwa:

– nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich,

– podlegają dziedziczeniu,

– mogą być przedmiotem zastawu;

14) podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa;

15) określenie sposobu zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

16) informacje o podstawowych zasadach wypłaty dochodów funduszu uczestnikom funduszu, o ile statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

17) informacje o częstotliwości ustalania wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, a także wskazanie częstotliwości i miejsc publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, a także wskazanie dnia i godziny w tym dniu, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny;

18) informację o utworzeniu rady inwestorów – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4–17, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu.

§ 25. Informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 6, powinny zawierać:

1) wskazanie głównych kategorii lokat funduszu;

2) zwięzły opis podstawowych kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu;

3) wskazanie, czy fundusz stosuje szczególne strategie inwestycyjne w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych;

4) zastrzeżenie, że skład portfela inwestycyjnego funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w ustawie oraz w statucie funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat;

5) jeżeli fundusz dokonuje lokat w obligacje – wskazanie ich charakterystyki z uwzględnieniem rodzaju emitenta (rządowy, korporacyjny), terminu wykupu oraz wymaganego poziomu ratingu;

6) wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez fundusz, a jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, także wskazanie, czy takie umowy będą zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu, czy w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu;

7) jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu będzie się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej strategii zarządzania – wyraźne wskazanie tej cechy.

§ 26. 1. Informacje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 11, powinny zawierać:

1) wskazanie wskaźnika WKC;

2) opis zakładanej struktury kosztów;

3) wskazanie wszystkich kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych;

4) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika;

5) wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy;

6) wskazanie wskaźnika SOP;

7) wskazanie miejsc, w których uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy;

8) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym jest określony sposób obliczania wskaźnika WKC, wskaźnika SWKC albo wskaźnika SWZKC oraz wskaźnika SOP;

9) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, uzależnionej od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu;

10) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot;

11) wskazanie świadczeń dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem;

12) wskazanie miejsca w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w pkt 10, oraz o wpływie tych umów na interes uczestnika funduszu.

2. W przypadku gdy fundusz lokuje:

1) co najmniej 10% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji zbiorowego inwestowania, które prezentują wskaźnik WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, po informacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy wskazać wskaźnik SWKC;

2) aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu lub instytucji zbiorowego inwestowania, które nie prezentują wskaźnika WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia, zamiast informacji, o których mowa w pkt 1, zamieszcza się:

a) wskazanie, że nie można wyliczyć wskaźnika SWKC,

b) wskazanie maksymalnej wysokości opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji zbiorowego inwestowania,

c) wskazanie wskaźnika SWZKC.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy wskazać wskaźnik WKC, wskaźnik SWKC i wskaźnik SOP ustalone odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić dodatkowo informację, że opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic, jest zamieszczony w prospekcie.

§ 27. W rozdziale „Podmioty obsługujące fundusz” zamieszcza się:

1) dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych, w tym:

a) firmę, kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej oraz adresem poczty elektronicznej,

b) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane, a także datę wpisu do rejestru;

2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi;

3) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne oraz formę prawną agenta transferowego;

4) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i formę prawną podmiotu,

b) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

5) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b) imiona i nazwiska oraz numery licencji doradców inwestycyjnych;

6) firmę (nazwę), siedzibę i adres:

a) podmiotów świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

b) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu.

c) podmiotu, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.

§ 28. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz;

2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu;

3) informację, że prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, są bezpłatnie doręczane na żądanie uczestnika;

4) wskazanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako organu nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi;

5) datę i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz datę ostatniej aktualizacji skrótu prospektu.

§ 29. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu” zamieszcza się:

1) wskazanie imion i nazwisk osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w skrócie prospektu;

2) własnoręcznie podpisane oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, stwierdzające, że informacje zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami rozporządzenia, a także że wedle najlepszej wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu.

§ 30. 1. Dane zawarte w prospekcie oraz w skrócie prospektu powinny być aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 15 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiana danych objętych prospektem lub skrótem prospektu, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie.

3. Zmiana danych objętych prospektem lub skrótem prospektu wynikająca ze zmiany statutu funduszu powinna być dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, tekst jednolity prospektu i skrótu prospektu powinien być niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej towarzystwa.

5. Dane zawarte w prospekcie oraz w skrócie prospektu powinny być aktualizowane niezwłocznie w przypadku:

1) utworzenia nowego subfunduszu;

2) likwidacji subfunduszu;

3) utworzenia nowego funduszu powiązanego;

4) zmiany zasad przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

5) zmiany sposobu lub warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

§ 31. 1. Fundusz dostosuje, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, prospekt i skrót prospektu, sporządzony i ogłoszony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do wymogów rozporządzenia.

2. Wskaźniki: WKC, SWKC, SOP i SWZKC zamieszcza się po raz pierwszy od dnia 15 maja 2005 r.

§ 32. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 77, poz. 817).

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. (poz. 2095)

SPOSÓB OBLICZENIA WSKAŹNIKA WKC, WSKAŹNIKA SWKC, WSKAŹNIKA SOP I WSKAŹNIKA SWZKC Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.