ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2004 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony

Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony wynoszą:

1) do 400 nieruchomości (budynków lub ich części) – na potrzeby związane z przeprowadzeniem poboru;

2) do 1 100 pojazdów samochodowych, 220 przyczep i 80 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem, na czas do 48 godzin – na potrzeby związane z przeprowadzeniem ćwiczeń wojskowych, organizowanych z zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.