ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

§ 2. 1. Pełnomocnik realizuje zadania związane z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze, które zostaną powołane w odrębnym trybie;

2) prowadzenie współpracy z innymi krajowymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską;

3) wydawanie zaleceń i rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie realizacji tych działań;

4) niezwłoczne sygnalizowanie Prezesowi Rady Ministrów ewentualnych problemów, zagrożeń i opóźnień w realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, i przedstawianie, po analizie nieprawidłowości, propozycji działań naprawczych;

5) utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń z organami Unii Europejskiej oraz instytucjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów, stałemu komitetowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okresy półroczne (w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu półrocznego) lub częściej z inicjatywy Pełnomocnika.

§ 5. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 6. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Finansów.

§ 8. Pierwsze sprawozdanie dotyczące okresu od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca pierwszego kwartału 2009 r. Pełnomocnik przedstawi nie później niż do dnia 15 maja 2009 r.

§ 9. Końcowe sprawozdanie ze swojej działalności Pełnomocnik przedłoży w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.