ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 2. 1. Rejestr jest prowadzony w formie kart i z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Każda karta rejestru dotyczy jednego wyrobu niezgodnego z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

§ 3. Rejestr udostępniany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu od organu wyspecjalizowanego kopii decyzji o zakończeniu postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wraz z powiadomieniem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

§ 5. 1. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) datę wpisu do rejestru;

2) numer identyfikacyjny wpisu;

3) oznaczenie decyzji, o której mowa w § 4;

4) nazwę wyrobu;

5) kod według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

6) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną;

7) opis wyrobu pozwalający na jego identyfikację;

8) informację o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony;

9) nazwę kraju wytworzenia wyrobu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu;

10) dane przedsiębiorcy, który wprowadził do obrotu lub oddał do użytku wyrób albo dostarczył lub udostępnił wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu, w tym określenie, czy działał on jako producent, upoważniony przedstawiciel producenta, importer czy dystrybutor, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu;

11) dane producenta, w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 10, nie jest producentem wyrobu;

12) opis rodzaju i zakresu niezgodności wyrobu z:

a) zasadniczymi wymaganiami,

b) innymi wymaganiami;

13) określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób;

14) określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ wyspecjalizowany zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi lub innymi wymaganiami;

15) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu.

2.  W rejestrze może być umieszczone zdjęcie wyrobu.

3. Wzór karty rejestru określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (Dz. U. Nr 87, poz. 811).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.