ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2006 r. stawka płatności uzupełniających do 1 ha powierzchni uprawy:

1) chmielu — wynosi 962,75 zł;

2) roślin określonych w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 280) — wynosi 313,45 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 361 i Nr 92, poz. 638.