ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2006 r. w sprawie maksymalnej stawki płatności dla producentów surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33f ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Maksymalną stawkę płatności dla producentów surowca tytoniowego za surowiec pochodzący ze zbiorów w 2006 r. określa się w wysokości:

1) równowartości 1,9028 euro za 1 kilogram surowca tytoniowego dla tytoniu jasnego odmian typu Virginia;

2) równowartości 1,5272 euro za 1 kilogram surowca tytoniowego dla tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

§ 2. Do przeliczania stawek płatności określonych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 160 z 26.06.1999, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 238, z późn. zm.).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.