ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982, z 2003 r. Nr 141, poz. 1357 oraz z 2004 r. Nr 170, poz. 1788) w § 2 w tabeli Ip. 1—4 otrzymują brzmienie:


Lp. Stanowisko Wielokrotność kwoty bazowej
1 Prokurator Prokuratury Krajowej, Prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 6,9
2 Prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4,6
3 Prokurator prokuratury okręgowej 3,9
4 Prokurator prokuratury rejonowej 3,3

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417.