ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli 1)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez noże bijakowe do ręcznych przenośnych kos do zarośli.

§ 2. Przez noże bijakowe do ręcznych przenośnych kos do zarośli należy rozumieć uderzeniowo tnące podzespoły do tych kos, składające się z co najmniej dwóch metalowych części, w szczególności łańcuchów, noży lub szczotek, połączonych z głowicą obrotową lub dyskiem.

§ 3. Zakazuje się wprowadzania na rynek noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 2012/32/UE z dnia 19 stycznia 2012 r. zobowiązującej państwa członkowskie do zakazania wprowadzania do obrotu noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.2012, s. 5-6).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.