ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej:

1) inspektor I stopnia;

2) inspektor II stopnia;

3) inspektor III stopnia;

4) inspektor IV stopnia.

§ 2. Określa się wysokość miesięcznego dodatku skarbowego:


Lp. Rodzaj stanowiska inspektora kontroli skarbowej Procent miesięcznego dodatku skarbowego
1 Inspektor I stopnia 100-150
2 Inspektor II stopnia 100-140
3 Inspektor III stopnia 100-130
4 Inspektor IV stopnia 100-120

— sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362.