ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1. Audycje propagujące ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwane dalej „audycjami”, są rozpowszechniane w formie:

1) materiałów promocyjnych lub bieżących informacji spisowych o czasie trwania do 2 minut;

2) filmów dokumentalno-informacyjnych o czasie trwania do 15 minut;

3) wywiadów o czasie trwania do 10 minut;

4) paneli dyskusyjnych o czasie trwania do 30 minut;

5) wątków w formach fabularnych o czasie trwania do 5 minut.

§ 2. 1. Ustala się czas emisji audycji w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., w podziale na miesiące oraz w podziale na godziny, w których audycje te są rozpowszechniane.

2. W okresie wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. czas emisji audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

1) styczeń 2011 r. — 6 godzin, w tym: 2 godziny w programach ogólnokrajowych i 3 godziny w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

2) luty 2011 r. — 8 godzin, w tym: 3 godziny w programach ogólnokrajowych i 4 godziny w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

3) marzec 2011 r. — 17 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 2 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

4) kwiecień 2011 r. — 18 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 3 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

5) maj 2011 r. — 18 godzin, w tym: 7 godzin w programach ogólnokrajowych i 8 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 3 godziny w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną;

6) czerwiec 2011 r. — 14 godzin, w tym: 4 godziny w programach ogólnokrajowych i 9 godzin w programach regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz 1 godzinę w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną.

3. Audycje są rozpowszechniane w programach ogólnokrajowych i regionalnych emitowanych przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną oraz w programach ogólnokrajowych emitowanych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną w godzinach: 600—900, 1500—1900, 2200—2300, a w przypadku formy audycji, o której mowa w § 1 pkt 5, w godzinach przewidzianych dla emitowania formy fabularnej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.