ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 181, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Prezesa Urzędu:

1) jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane;

2) organy administracji rządowej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane;

3) Bank Gospodarstwa Krajowego;

4) Zarządca Rozliczeń S.A.;

5) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

2. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Ministra Finansów, Minister Finansów, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych.

§ 3. Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, następuje od momentu otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, występują do Prezesa Urzędu, w terminie 7 dni od dnia objęcia wykazem określonym w § 2, z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP, w którym przedstawiają informacje identyfikujące użytkownika tej aplikacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2, zgłaszają Ministrowi Finansów, w terminie 7 dni od dnia objęcia wykazem określonym w § 2, indywidualnie, co najmniej jednego wyznaczonego użytkownika aplikacji SHRIMP, przedstawiając informacje identyfikujące tego użytkownika. Wzór formularza zgłoszeniowego SH1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. W przypadku podmiotów, którym przyznane zostały kompetencje do udzielenia pomocy publicznej, w tym podmiotów nowo utworzonych, spełniających kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, za dzień objęcia wykazem określonym w § 2 uważa się dzień, w którym te podmioty uzyskały kompetencje do udzielania pomocy publicznej.”.

§ 2. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały objęte wykazem określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, od początku kwartału następującego po kwartale, w którym weszło w życie niniejsze rozporządzenie.

§ 3. Obowiązek określony w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dotyczy podmiotów, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają identyfikator (login) i hasło dostępu udostępnione przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo zgłosiły do ministra właściwego do spraw finansów publicznych użytkownika aplikacji, który posiada identyfikator (login) i hasło.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.