ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, utworzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu (Dz. U. Nr 37, poz. 427), nadaje się nazwę „Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.