ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 201 1r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL;

2)   wysokość opłaty za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”;

3)   sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy;

4)   sposób i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1–3;

5)   sposób dokumentowania uiszczenia opłat, o których mowa w pkt 1–3.

§ 2. Opłatę za udostępnienie danych:

1)   jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL — ustala się w wysokości 31 zł;

2)   z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — ustala się w wysokości 0,30 zł od jednej weryfikacji.

§ 3. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy, oblicza się według następującego wzoru:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

O — łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K — współczynnik wynoszący:

a)   1,0 do celów badawczych lub statystycznych,

b)   1,5 do celów badania opinii publicznej,

A — opłata za prace informatyczne:

A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z,

B — opłata za prace eksploatacyjne:

B = 1,5Hf x 10 Z + Hg x 10Z + 1,5Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10Z + 0,5Hj x 10 Z,

M — koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

H — liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha — czas trwania prac projektowych,

Hb — czas opracowania dokumentacj i programowej,

Hc — czas trwania prac analitycznych,

Hd —  czas opracowania nowego programu,

He —  czas opracowania programu z gotowych modułów,

Hf —   czas wyboru podzbioru z bazy danych,

Hg —  czas przetwarzania wybranych danych,

Hh —  czas wykonania tablicy statystycznej,

Hi —   czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,

Hj —   czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z —   opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2 i § 3, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

3. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2, wskazuje się liczbę jednostkowych weryfikacji, jakie zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie czasu. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu.

4. W wezwaniu do uiszczenia opłaty, o której mowa w § 3, wskazuje się wysokość opłaty obliczonej według wzoru podanego w § 3. Wezwanie wysyła się niezwłocznie po dokonaniu obliczenia wysokości opłaty.

§ 5. Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.

§ 6. 1. Dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w:

1)   § 2 pkt 1 — załącza się do złożonego wniosku;

2)   § 2 pkt 2 i § 3 — przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do organu udostępniającego dane.

2. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

§ 7. 1) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 1991), które weszło wżycie z dniem 31 grudnia2014 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298), które utraciło moc w zakresie dotyczącym:

—  wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL, a także za udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze weryfikacji,

—  sposobu obliczania wysokości i uiszczania opłaty za udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz. 1650)

z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388), tj. z dniem 1 marca 2015 r.