ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1282) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do odbioru sygnałów o niebezpieczeństwie nadawanych z polskich obszarów morskich służą brzegowe stacje radiowe następujących służb radiokomunikacyjnych:

1) służby radiokomunikacyjnej wykorzystującej satelity geostacjonarne Międzynarodowego Systemu Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT),

2) morskiej służby ruchomej w pasmach częstotliwości między 156 MHz a 174 MHz oraz w pasmach częstotliwości między 1605 kHz a 4000 kHz.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Naziemne stacje brzegowe odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS utrzymują ciągły, automatyczny nasłuch sygnałów cyfrowego selektywnego wywołania na następujących częstotliwościach:

1) dla Obszaru morza A1 na kanale 70 VHF na częstotliwości 156,525 MHz,

2) dla Obszaru morza A2 na częstotliwości pośredniofalowej 2187,5 kHz.

2. Stacje nadbrzeżne utrzymują ciągły nasłuch na częstotliwościach wymienionych w ust. 1 oraz do dnia 1 lutego 2007 r. prowadzą nasłuch na następujących międzynarodowych radiowych częstotliwościach niebezpieczeństwa:

1) radiotelefonicznej pośredniofalowej na częstotliwości 2182 kHz,

2) radiotelefonicznej w paśmie VHF na kanale 16, na częstotliwości 156,800 MHz,

3) radioteleksowej pośredniofalowej na częstotliwości 2174,5 kHz.”;

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekazywanie sygnałów o niebezpieczeństwie do MRCK, odebranych przez naziemne stacje brzegowe odpowiedzialne za nasłuch w GMDSS, odbywa się w sposób automatyczny z wykorzystaniem niekomutowanych łączy telekomunikacyjnych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.