ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

§ 2. 1. Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie określonym w polityce energetycznej państwa w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. 2) ).

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu Programu polskiej energetyki jądrowej, zwanego dalej „Programem”, zawierającego w szczególności liczbę, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych;

2) opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu zmian instytucjonalno-legisla-cyjnych niezbędnych do wdrożenia Programu;

3) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych koniecznych do wdrożenia Programu;

4) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze;

5) wydawanie w porozumieniu z Ministrem Gospodarki rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w projektowanie, budowę oraz przygotowanie obiektów energetyki jądrowej w zakresie wynikającym z Programu;

6) współpraca i wymiana informacji z innymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organami właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie określonym w ust. 1;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na przebieg realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Gospodarki występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

4. Pełnomocnik współpracuje z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. przy przygotowywaniu i wdrożeniu Programu.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, przedkładać opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Gospodarki przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Gospodarki o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586.