ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów studiów wojskowych w uczelniach morskich

Na podstawie art. 95 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych.

§ 2. 1. Wydatki dotyczące poniesionych przez uczelnię morską kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studium wojskowego pokrywa minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w ramach określonego limitu wydatków na dany rok budżetowy.

2. Środki budżetowe będą przekazywane w oparciu o przedłożony przez uczelnie morskie harmonogram.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty bezpośrednio związane z realizacją zajęć wojskowych w studium wojskowym.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, składają się z:

1) kosztów związanych z uposażeniem i innymi należnościami pieniężnymi przysługującymi żołnierzom zawodowym pełniącym służbę na stanowiskach w studium wojskowym, określonych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm. 2) );

2) kosztów osobowych, w skład których wchodzą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne należności pieniężne pracowników cywilnych zatrudnionych w studium wojskowym;

3) pozostałych kosztów obejmujących między innymi:

a) przedmioty i materiały administracyjno-biurowe,

b) usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

d) zakup materiałów i wyposażenia,

e) konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego,

f) podróże służbowe i przejazdy miejscowe,

g) usługi transportowe,

h) zużycie energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody,

i) usługi komunalne.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wydatków poniesionych przez uczelnię morską na remonty obiektów uczelni morskiej wykorzystywanych przez studium wojskowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich (Dz. U. Nr 232, poz. 2321), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1288).