ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 163, poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2007—2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, ustanowionego uchwałą nr 156/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007—2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, zmienioną uchwałą nr 104/2008 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r.;”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organom prowadzącym:

1) publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży i zespoły tych szkół (z wyjątkiem szkół specjalnych i zespołów szkół specjalnych) oraz szkoły i placówki artystyczne — liczące nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków.

2) publiczne bursy oraz szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne dla dzieci i młodzieży i zespoły tych szkół — liczące nie mniej niż 100 uczniów lub wychowanków,

3) publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze — liczące nie mniej niż 50 wychowanków,

4) publiczne szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

zwane dalej „szkołami i placówkami”, udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.”;

3) w § 7 ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Do utrwalenia obrazu służą urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego oraz odpowiednie do tych urządzeń nośniki informacji.

2. Instalowane w szkołach i placówkach urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowych CCTV oraz wymagania zasadnicze określone odpowiednio w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) albo w art. 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ).

3. Po utrwaleniu obrazu nośnik powinien być opisany i zabezpieczony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.