ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyślu Izolacji Budowlanej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 marca 2013 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1)  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000057773, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-19 1) ;

2)  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000056348, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-75-92 2) .

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych w obszarach:

1)  mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego;

2)  ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i wykorzystywania odpadów jako alternatywnych źródeł energii;

3)  nowych wyrobów i innowacyjnych technologii wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych na bazie surowców odpadowych w tym z górnictwa węgla kamiennego;

4)  wyrobów i materiałów budowlanych, w tym do izolacji cieplnej i wodochronnej, wyrobów i materiałów uszczelniających i pokryciowych.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1)  prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i technologii, w obszarach określonych w ust. 1;

2)  opracowywanie w obszarach określonych w ust. 1:

a)   nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania,

b)   nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów,

c)   projektów specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych

d)   metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów;

3)  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących poszukiwanie i rozszerzanie bazy surowców bitumicznych polimerowych, mineralnych do wytwarzania wyrobów izolacji budowlanej;

4)  prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

5)  upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

6)  prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

7)  prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów doszkalających oraz konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych;

8)  świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6. 1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 28 lutego 2013 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finan-sowo-płacowy stosowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przed dniem połączenia.

§ 7. 1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 28 lutego 2013 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach w Dzielnicy Bogucice-Zawodzie przy ul. Al. Korfantego 193 A, oznaczonej jako działka nr 4/8 o powierzchni 11 159 m2, oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością gruntową, w wyniku połączenia wejdą w skład Instytutu.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego został utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 24 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (M.P. Nr A-59, poz. 783) oraz uchwałą nr 313/72 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa, zmienioną zarządzeniem nr 51/or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 września 1986 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw Budowlanych, rozporządzeniem Mnistra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 667) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „Koprotech” (Dz. U. Nr 115, poz. 797).

2)   Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej został utworzony zarządzeniem nr 32/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 kwietnia 1971 r. w sprawie dostosowania organizacji i zasad działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r., zmienionym zarządzeniem nr 9/Or z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej i zarządzeniem nr 19/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 308/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1992 r.