ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 1a. Program, o którym mowa w § 1, określa także planowane w 2009 r. zakres oraz terminy udzielenia gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w odniesieniu do Etapu II — odcinek autostrady A-1 Nowe Marzy— Toruń.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.