ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. Nr 24, poz. 196 i Nr 266, poz. 2250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym w publicznej sieci telefonii ruchomej o strukturze komórkowej, w szczególności:

1) sieci pracującej w standardzie CDMA 2000 i każdym późniejszym standardzie kompatybilnym wstecz ze standardem CDMA 2000,

2) sieci pracującej w standardzie 802.16 i każdym późniejszym standardzie kompatybilnym wstecz ze standardem 802.16,

oblicza się zgodnie z pkt 9 oraz pkt 7 albo 8, z wyjątkiem tych sieci, dla których opłatę określa tablica 3.”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym o łącznej szerokości 1 MHz w ogólnopolskich publicznych sieciach ruchomych o strukturze komórkowej wynosi 154 875 zł.

8. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym o łącznej szerokości 1 MHz w nieogólnopolskich publicznych sieciach radiowych o strukturze komórkowej wynosi 125 zł za każdą gminę objętą obszarem wykorzystywania częstotliwości.

9. Jeżeli przyznana szerokość widma wykorzystywanego w sieci, o której mowa w pkt 7 albo 8, jest różna od 1 MHz, wysokość opłaty wyznacza się z następującej zależności:

OR = B/B0 x OR(B0)

gdzie:

OR — oznacza wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w sieciach telefonii ruchomej o strukturze komórkowej,

B      — oznacza przyznaną szerokość kanału,

B0      — oznacza kanał o łącznej szerokości 1 MHz,

OR(B0) — oznacza wysokość opłaty rocznej za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym o łącznej szerokości 1 MHz w sieciach telefonii ruchomej o strukturze komórkowej określonej w pkt 7 albo 8.

10. Opłata za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem sieci o strukturze komórkowej, wynosi 24 000 zł niezależnie od szerokości kanału radiowego.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale III:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości na obszarze gminy, z zastrzeżeniem pkt 2, wynosi:

a) dla gmin miejskich 125 zł,

b) dla gmin miejsko-wiejskich 25 zł,

c) dla gmin wiejskich 10 zł.”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość opłaty rocznej za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin i kwoty określonej w pkt 1 lit. b.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.