ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 38, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanych dalej „podatnikami”, w części, w jakiej wpływy te przeznacza się na Fundusz Strefowy;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji składanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz dokonaniu przez podatnika, w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. 2) ) lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. 3) ), wpłat podatku dochodowego, powiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o otrzymaniu tej informacji oraz o dokonaniu tych wpłat, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego numeru rachunku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje na ten rachunek środki pochodzące z tytułu wpłat na podatek dochodowy, w wysokości określonej w art. 7 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, odpowiednio w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.”;

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, składa się z:

1) części A — SSE/A Wykaz udziałów w spółkach;

2) części B — SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

3) części C — SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składając deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dołączają do tej deklaracji informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Rozliczenia wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, naczelnik urzędu skarbowego dokonuje powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, przepisy rozporządzenia mają zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.