ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 116, poz. 782) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych wypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 750 tys. zł w poszczególnych wypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.