ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania przez właściwy organ agencji płatniczej w całości lub części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadają-cych osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, przypadających agencjom płatniczym, pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, zwanych dalej „należnościami”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do korzyści majątkowych z tytułu należności, które powstały na skutek przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 3. 1. Właściwy organ agencji płatniczej może z urzędu umarzać w całości lub w części należności pieniężne pochodzące z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego;

2) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiając ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiając przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym

umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

3) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;

5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie również do należności pieniężnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tego funduszu po zakończeniu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

§ 4. Właściwy organ agencji płatniczej umarza z urzędu należności pieniężne pochodzące z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, o ile należność w ramach jednego programu pomocy nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

§ 5. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. W przypadku gdy zachodzą przesłanki dla umorzeń, o których mowa w § 3—5, umorzenie należności obejmuje również umorzenie odsetek za zwłokę naliczonych od należności oraz poniesionych kosztów dochodzenia należności, przy czym w stosunku do umorzeń, o których mowa w § 4, umorzenie odsetek nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w § 4. 

§ 7. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi właściwy organ agencji płatniczej na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

§ 8. 1. Umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym — na podstawie decyzji administracyjnej;

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym — na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Umowa cywilnoprawna lub inna czynność cywilnoprawna, na podstawie której następuje umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

2) przedmiot umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

3) termin realizacji umowy lub innej czynności cywilnoprawnej;

4) kwotę należności.

§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;

2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;

3) informacje o:

a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,

b) stanie finansowym dłużnika,

c) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika;

4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie spłaty całości lub części należności na raty;

5) proponowane terminy i kwoty spłaty oraz źródła pokrycia zadłużenia.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, właściwy organ agencji płatniczej wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Właściwy organ agencji płatniczej może wezwać dłużnika, w formie pisemnej, do dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. Jeżeli dłużnik nie dokona czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, w określonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadamiany na piśmie.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 134, poz. 941) 2) .

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

2) Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r. do środków tych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.