ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, a także dokumenty stosowane przy wykonywaniu czynności nadzorczych i ich wzory.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) organ nadzoru — właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, który sprawuje nadzór nad wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego;

2) jednostka kontrolowana — organ samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do wydawania licencji, zezwoleń lub zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego.

§ 3. Organ nadzoru, w ramach czynności, o których mowa w § 1, przeprowadza postępowanie kontrolne jednostki kontrolowanej, zwane dalej „kontrolą”.

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona jako kontrola:

1) planowa — zgodnie z planem kontroli;

2) doraźna — poza planem kontroli lub

3) sprawdzająca — mająca na celu sprawdzenie podjęcia przez jednostkę kontrolowaną działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z uprzednio przeprowadzonej kontroli planowej albo doraźnej.

§ 5. 1. Kontrola planowa, o której mowa w § 4 pkt 1, jest przeprowadzana przez organ nadzoru na podstawie planu kontroli, sporządzanego na okres roku kalendarzowego; plan kontroli organ nadzoru przesyła do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego poprzedzającego okres objęty planem kontroli.

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego zatwierdza plan kontroli w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego okres objęty planem kontroli.

3. Plan kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki kontrolowanej;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) zakres kontroli.

4. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego przez organ nadzoru, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Organ nadzoru wyznacza kierownika zespołu kontrolnego spośród upoważnionych pracowników.

§ 7. 1. Upoważniony do przeprowadzenia kontroli pracownik organu nadzoru, zwany dalej „kontrolującym”, sporządza zawiadomienie o kontroli jednostki kontrolowanej oraz program tej kontroli.

2.  Organ nadzoru doręcza zawiadomienie wraz z programem kontroli jednostce kontrolowanej nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

3. Program kontroli określa w szczególności:

1) dane dotyczące jednostki kontrolowanej;

2) rodzaj kontroli i jej zakres;

3) okres objęty kontrolą;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) dane dotyczące pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

4. Organ nadzoru prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

§ 8. Kontrolę sprawdzającą, o której mowa w § 4 pkt 3, organ nadzoru może przeprowadzić nie później niż w terminie 3 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona kontrola planowa lub doraźna w danej jednostce kontrolowanej.

§ 9. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy jednostki kontrolowanej.

2. W miarę potrzeby czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu nadzoru.

§ 10. 1. Kontrolujący:

1) ustala stan faktyczny i prawny;

2) dąży do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z wydawaniem, zmianą, cofaniem lub odmową wydania licencji lub zezwoleń, wypisów i wtórników licencji i zezwoleń oraz przedłużaniem ważności zezwoleń, a także wydaniem, zmianą lub odmową wydania zaświadczeń na przewozy drogowe;

3) informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach, które wymagają niezwłocznego podjęcia działań w celu ich usunięcia;

4) opracowuje zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych materiałów, stanowiących dowody w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.

§ 11. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej:

1) zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawia i udostępnia na żądanie kontrolującego dokumenty i materiały dotyczące zakresu przedmiotowego kontroli;

3) niezwłocznie informuje kontrolującego o podjętych w trakcie kontroli działaniach w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

4) udziela kontrolującemu pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą;

5) sporządza uwierzytelnione odpisy i wyciągi z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli.

2. Pracownicy jednostki kontrolowanej udzielają kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli w wyznaczonym przez kontrolującego terminie.

§ 12. Przepisy § 6 i 7 oraz § 9—11 stosuje się odpowiednio do kontroli doraźnej i kontroli sprawdzającej.

§ 13. 1. Kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie ustalonego stanu faktycznego i prawnego, w przypadku przeprowadzenia:

1) kontroli planowej lub doraźnej, sporządza protokół kontroli, zwany dalej „protokołem”, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) kontroli sprawdzającej, sporządza sprawozdanie z kontroli, zwane dalej „sprawozdaniem”, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Protokół oraz sprawozdanie podpisują kierownik zespołu kontrolnego i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona może odmówić podpisania protokołu lub sprawozdania. Odmowę podpisania protokołu lub sprawozdania, z podaniem przyczyny odmowy, kierownik zespołu kontrolnego odnotowuje w protokole lub sprawozdaniu.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona może zgłosić na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole lub sprawozdaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu lub sprawozdania.

§ 14. 1. Organ nadzoru przekazuje na piśmie kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej swoje stanowisko do zastrzeżeń lub wyjaśnień zgłoszonych przez tę jednostkę odpowiednio do protokołu lub sprawozdania, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

2. Organ nadzoru odrzuca zastrzeżenia zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po terminie, o którym mowa w § 13 ust. 4, informując o tym fakcie zgłaszającego zastrzeżenia.

§ 15. 1. Po zakończeniu kontroli i zajęciu stanowiska w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń lub wyjaśnień organ nadzoru sporządza wystąpienie pokontrolne i przekazuje je jednostce kontrolowanej.

2. Wzór wystąpienia pokontrolnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona, której przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania informuje organ nadzoru o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

4. W przypadku niepodjęcia działań, o których mowa w ust. 3, lub niepoinformowania organu nadzoru o przyczynach niepodjęcia tych działań organ nadzoru przekazuje informację do właściwego miejscowo wojewody.

§ 16. Organ nadzoru przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy plan kontroli, sprawozdanie z realizacji planu kontroli, o którym mowa w § 5, oraz informację o przeprowadzonych kontrolach doraźnych i sprawdzających w okresie objętym sprawozdaniem.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007 r. (poz. 778)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661.