ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji:

a) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

b) dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tabelę I uchyla się,

b) w tabeli VIII pracowników zatrudnionych w urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej:

— w części I Ip. 1—3 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„I. Urzędy morskie
1. Dyrektor XIX-XXI 10

według odrębnych przepisów”

2. Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej XIX-XX 9
3. Zastępca dyrektora do spraw technicznych, zastępca dyrektora do spraw oznakowania nawigacyjnego XV-XX 9

— część IV otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5 6
„IV. Urzędy żeglugi śródlądowej
1. Dyrektor urzędu XVIII-XIX 8

według odrębnych przepisów”


3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.