ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia, w ramach oględzin, o których mowa w § 8 ust. 2 i 4, nieprzydatności albo zbycia nieruchomości lub rzeczy ruchomych przeznaczonych na potrzeby świadczeń, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) — z urzędu lub na wniosek organów wnioskujących o nałożenie tych świadczeń — uchyla decyzję o przeznaczeniu do wykonania świadczeń.”;

2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na podstawie planów, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1, sporządza corocznie i przesyła wojewodzie do końca sierpnia zestawienie zawierające liczby i rodzaje przedmiotów świadczeń.”;

3) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Na wniosek organów, o których mowa w § 6, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wystawione wezwania do wykonania świadczeń na przechowanie świadczeniobiorcom, na rzecz których świadczenia te mają być wykonane.

4. Na wniosek posiadacza niesamobieżnych środków transportowych, maszyn lub urządzeń, na którego został nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje temu posiadaczowi na przechowanie wystawione wezwania do wykonania świadczeń związanych z doprowadzeniem (dostarczeniem) tych przedmiotów.”;

4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, wypłaca się ryczałt za każdą rozpoczętą dobę wykorzystania przedmiotów świadczeń.”;

5) w § 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Odszkodowanie przyznaje się na wniosek posiadacza lub jego spadkobiercy (następcy prawnego), a w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 3, odszkodowanie to przyznaje się niezwłocznie z urzędu.

2. Zgłoszenie wniosku o odszkodowanie powinno nastąpić w ciągu dwunastu miesięcy od dnia otrzymania poświadczenia, o którym mowa w § 30 ust. 1, albo protokołu, o którym mowa w § 29 ust. 2.”;

6) w § 41 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.”;

7) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty, o których mowa w § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 19 ust. 1, po ich wypełnieniu stanowią tajemnicę służbową.”;

8) załączniki nr 2—6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. (poz. 1224)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.