ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na restrukturyzację, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców z sektora hutnictwa żelaza i stali, sektora górnictwa węgla, sektora lotnictwa, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury oraz produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 2) ;

2) długookresowej zdolności do konkurowania na rynku — należy przez to rozumieć zdolność przedsiębiorcy do pokrywania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, bez konieczności dalszego wspierania środkami publicznymi;

3) planie restrukturyzacji — należy przez to rozumieć spójny, kompleksowy oraz oparty na realistycznych założeniach plan, pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ przedsiębiorcy, w którym okres restrukturyzacji jest ograniczony do niezbędnego minimum i którego realizacja ma doprowadzić do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w oparciu o restrukturyzację majątkową, finansową, organizacyjną, zatrudnienia lub mającą na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego;

4) pomocy na restrukturyzację — należy przez to rozumieć pomoc przewidzianą w planie restrukturyzacji, udzielaną przedsiębiorcy w celu realizacji procesu restrukturyzacji i ograniczoną do minimum niezbędnego do przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość kosztów restrukturyzacji oraz wielkość i formę udzielanej pomocy;

5) pomocy na ratowanie — należy przez to rozumieć ograniczoną w czasie pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorcy w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do dokonania koniecznych analiz oraz opracowania planu restrukturyzacji albo likwidacji działalności;

6) załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 — należy przez to rozumieć załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64);

7) małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio małego przedsiębiorcę, w tym mikroprzedsiębiorcę, lub średniego przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001;

8) grupie kapitałowej — należy przez to rozumieć grupę przedsiębiorców niespełniających kryteriów niezależności określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001.

§ 3. 1. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy spełniającemu łącznie warunki, o których mowa w § 4—13.

2. Pomoc na restrukturyzację stanowi pomoc indywidualną na restrukturyzację w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), zwanej dalej „ustawą o pomocy publicznej”, podlegającą notyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie podlega notyfikacji pomoc na restrukturyzację udzielana małemu i średniemu przedsiębiorcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej i wykaże, że:

a) spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym lub

b) w przypadku spółki, w której odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona, wielkość niepokrytych strat z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższa 50 % wartości kapitału zakładowego, w tym wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartości tego kapitału, lub

c) w przypadku spółki, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy w sposób nieograniczony odpowiadają za zobowiązania spółki, wielkość niepokrytych strat z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższa 50 % wartości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartości tego kapitału;

2) przedsiębiorca nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje długoterminowa strukturalna nadprodukcja;

3) wartość pomocy na restrukturyzację, o którą ubiega się przedsiębiorca, łącznie z otrzymaną pomocą na ratowanie oraz inną pomocą publiczną przewidzianą w okresie realizacji planu restrukturyzacji, niezależnie od podmiotu jej udzielającego i przeznaczenia, nie przewyższa równowartości 10 min euro.

4) przedsiębiorca nie nabył aktywów od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację przed zbyciem tych aktywów, lub upłynął okres 10 lat od wystąpienia u przedsiębiorcy zbywającego aktywa najpóźniejszego ze zdarzeń określonych w § 5 ust. 1 pkt 2.

§ 4. Beneficjentem pomocy na restrukturyzację może być przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;

2) nie należy do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany przez taką grupę, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorca wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:

a) ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy oraz

b) jest zbyt poważna, aby mogła być przezwyciężona przez samą grupę;

3) rozpoczął działalność gospodarczą w danej dziedzinie co najmniej trzy lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy na restrukturyzację.

§ 5. 1. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona, jeżeli:

1) przedsiębiorca nie otrzymał pomocy na ratowanie lub restrukturyzację lub

2) upłynęło co najmniej 10 lat od daty najpóźniejszego z następujących zdarzeń:

a) udzielenia przedsiębiorcy pomocy na ratowanie lub

b) upływu okresu restrukturyzacji przewidzianego w poprzednim planie restrukturyzacji, lub

c) zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacji.

2. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przed upływem okresu 10 lat od udzielenia przedsiębiorcy pomocy na ratowanie, jeżeli pomoc na ratowanie została udzielona przedsiębiorcy w ramach tego samego procesu restrukturyzacji.

3. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przed upływem okresu 10 lat od udzielenia przedsiębiorcy pomocy na ratowanie, również jeżeli:

1) jest konieczna z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności, oraz

2) minęło co najmniej 5 lat od udzielenia przedsiębiorcy pomocy na ratowanie, po której nie nastąpiło udzielenie pomocy na restrukturyzację, a przedsiębiorca wykazywał długookresową zdolność do konkurowania na rynku.

4. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli występują wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca nabył aktywa od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację przed zbyciem tych aktywów, pomoc na restrukturyzację może być udzielona, jeżeli upłynął okres 10 lat od wystąpienia u przedsiębiorcy zbywającego aktywa najpóźniejszego ze zdarzeń określonych w § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Pomoc na restrukturyzację może być udzielona przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1) zaistniały okoliczności określone w § 5 ust. 2—4 lub

2) są spełnione jednocześnie następujące warunki:

a) w chwili dokonywania transakcji nabywający i zbywający aktywa byli przedsiębiorcami spełniającymi kryteria niezależności określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001,

b) przedsiębiorca nabył aktywa za wartość godziwą w rozumieniu art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ),

c) zbycie aktywów, w tym w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego prowadzonego u przedsiębiorcy, który zbył aktywa, nie zostało dokonane w celu uniknięcia zastosowania przepisu ust. 1.

§ 7. 1. Przedsiębiorcy należącemu do grupy kapitałowej, która otrzymała pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, może być udzielona pomoc na restrukturyzację, jeżeli upłynęło co najmniej 10 lat od daty najpóźniejszego z następujących zdarzeń:

1) udzielenia grupie kapitałowej pomocy na ratowanie lub

2) upływu okresu restrukturyzacji grupy kapitałowej, przewidzianego w planie restrukturyzacji grupy kapitałowej, lub

3) zaprzestania realizacji przez grupę kapitałową planu restrukturyzacji.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca należący do grupy kapitałowej otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, innemu przedsiębiorcy należącemu do tej grupy może być udzielona pomoc na restrukturyzację przed upływem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, liczonego dla przedsiębiorcy w grupie, który otrzymał pomoc, pod warunkiem że udzielana pomoc na restrukturyzację nie będzie transferowana do tego przedsiębiorcy.

§ 8. 1. Udział środków własnych przedsiębiorcy w finansowaniu kosztów restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie może być niższy niż:

1) 25 % kosztów restrukturyzacji wynikających z planu restrukturyzacji, w przypadku małego przedsiębiorcy;

2) 40 % kosztów restrukturyzacji wynikających z planu restrukturyzacji, w przypadku średniego przedsiębiorcy;

3) 50 % kosztów restrukturyzacji wynikających z planu restrukturyzacji, w przypadku przedsiębiorcy innego niż mały i średni przedsiębiorca.

2. Środkami własnymi przedsiębiorcy są środki finansowe tego przedsiębiorcy, właścicieli, wspólników lub grupy kapitałowej, do której należy ten przedsiębiorca, w tym środki pochodzące ze sprzedaży majątku lub środki uzyskane od instytucji finansowych lub z innych źródeł na warunkach rynkowych oraz bez udziału pomocy publicznej. Środki własne powinny stanowić rzeczywisty wkład w finansowanie kosztów restrukturyzacji i nie obejmują środków pochodzących z amortyzacji oraz planowanych zysków.

§ 9. 1. Pomoc na restrukturyzację nie może być udzielona, jeżeli:

1) restrukturyzacja przedsiębiorcy jest ograniczona wyłącznie do restrukturyzacji finansowej i nie prowadzi do usunięcia przyczyn powstawania strat;

2) służy finansowaniu nowych inwestycji, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne dla odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

2. Przedsiębiorca nie może zwiększać zdolności produkcyjnych w okresie realizacji planu restrukturyzacji.

§ 10. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na restrukturyzację, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, składa podmiotowi udzielającemu pomocy plan restrukturyzacji zawierający elementy określone w:

1) części III.8.B pkt 2.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 794/2004”, w przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację, o której mowa w § 3 ust. 2, lub

2) części III.8.A pkt 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004, w przypadku pomocy, o której mowa w § 3 ust. 3.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc indywidualną na restrukturyzację, o której mowa w § 3 ust. 2, wraz z planem restrukturyzacji składa również kopię analizy rynku, na którym prowadzi działalność gospodarczą, spełniającej wymogi określone w części III.8.B pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004.

3. Jeżeli plan restrukturyzacji przewiduje uzyskanie pomocy na restrukturyzację również od innych podmiotów, przedsiębiorca składa podmiotowi udzielającemu pomocy kopie opinii o możliwości udzielenia pomocy, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej.

4. Udzielenie pomocy na restrukturyzację jest równoznaczne z akceptacją planu restrukturyzacji przez podmiot udzielający pomocy.

§ 11. 1. Plan restrukturyzacji przedsiębiorcy innego niż mały przedsiębiorca lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność na rynku, na którym występuje długoterminowa strukturalna nadprodukcja, powinien określać środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku, w szczególności polegające na zbyciu aktywów, ograniczeniu zdolności produkcyjnych lub udziału w rynku.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska nakaże przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na rynku, na którym występuje długoterminowa strukturalna nadprodukcja, całkowitą redukcję zdolności produkcyjnych lub udziału w tym rynku, pomoc na restrukturyzację przeznaczona na tę działalność może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji tej działalności, w tym kosztów pomocy socjalnej dla zwalnianych pracowników lub kosztów rekultywacji terenu likwidowanego przedsiębiorstwa.

3. Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku powinny być proporcjonalne do wielkości przedsiębiorcy i jego pozycji na rynku.

4. Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku działania polegające na likwidacji lub ograniczeniu działalności przedsiębiorcy, które są konieczne ze względu na straty, jakie ta działalność przynosi.

5.  Przedsiębiorca inny niż mały przedsiębiorca, ubiegający się o pomoc na restrukturyzację, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w okresie restrukturyzacji nie będzie korzystał z pomocy publicznej innej niż pomoc w ramach wyłączeń grupowych lub, występując o taką pomoc publiczną, poinformuje podmiot udzielający pomocy, że jest w trakcie restrukturyzacji.

§ 12. 1. Plan restrukturyzacji powinien zostać zrealizowany zgodnie z jego założeniami.

2. Zmiana postanowień planu restrukturyzacji, w tym przewidywanej w nim pomocy na restrukturyzację, jest możliwa, jeżeli:

1) zmieniony plan nadal prowadzi do osiągnięcia przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku oraz

2) w przypadku obowiązku określenia w planie restrukturyzacji środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku, o których mowa w § 11 ust. 1:

a) zwiększenie kwoty pomocy wiąże się z rozszerzeniem tych środków,

b) planowane ograniczenie lub opóźnienie we wdrażaniu tych środków następuje z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy i wiąże się z odpowiednim zmniejszeniem kwoty pomocy.

§ 13. Warunkiem udzielenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację, o której mowa w § 3 ust. 2, jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do przekazywania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminach określonych w decyzji Komisji Europejskiej, informacji o realizacji planu restrukturyzacji, spełniającej wymogi określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 4) .

§ 14. Pomoc na restrukturyzację, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 9 października 2009 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818.

2) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UEC 244 z 01.10.2004, str. 2).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

4) Zakres informacji określono w pkt 50–51 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).