ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach;

2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom oraz sposób ich ustalania.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z zastosowaniem do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazanej w art. 61a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, następujących mnożników:


Stanowisko Stawka wynagrodzenia zasadniczego Mnożnik
prokurator prokuratury rejonowej pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
piąta 2,50
prokurator prokuratury okręgowej czwarta 2,36
piąta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
ósma 2,92
prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator oddziałowego biura lustracyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewiąta 3,12
dziesiąta 3,23
prokurator Prokuratury Krajowej, prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Biura Lustracyjnego podstawowa dla sędziów Sądu Najwyższego 4,13

§ 3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się, mnożąc podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, wskazaną w art. 61a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, przez odpowiedni mnożnik. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych złotych, przyjmując, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okręgowego, rejonowego i ich zastępców, kierownika ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej i rejonowej, naczelnika wydziału i jego zastępcy, kierownika samodzielnego działu, kierownika działu, kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk prokuratorskich i asesorskich, odpowiednio w prokuraturze, ośrodku zamiejscowym, wydziale, samodzielnym dziale, dziale, sekcji, w których prokurator pełni funkcję, oraz zakres związanych z daną funkcją obowiązków.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.

3. W przypadku powołania prokuratora do pełnienia funkcji innej niż wymieniona w ust. 1 i 2 przy ustalaniu wysokości przysługującego mu dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z daną funkcją.

§ 6. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji prokuratorowi przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 5 ust. 1 i 3. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10—50 %, z zastosowaniem zasad określonych w § 5 ust. 1 i 3.

§ 7. Prokurator Prokuratury Krajowej — powołany do pełnienia funkcji dyrektora departamentu (biura), zastępcy dyrektora departamentu (biura), naczelnika wydziału i zastępcy naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości — otrzymuje dodatek funkcyjny określony dla dyrektora departamentu (biura), zastępcy dyrektora departamentu (biura), naczelnika wydziału i zastępcy naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości według tabeli, o której mowa w § 4.

§ 8. Osoba powołana na stanowisko prokuratora otrzymuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.

§ 9. Przepisy rozporządzenia w zakresie ustalania wysokości dodatków funkcyjnych mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 6 zdanie drugie, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 2)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 112, poz. 714), które utraciło moc z dniem 8 maja 2009 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459).