ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”, zwanego dalej „programem”, ustanowionego zgodnie z art. 103ga rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).

§ 2. Program obejmuje udostępnianie dzieciom w roku szkolnym 2009/2010 jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewki, papryki słodkiej, ogórków, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, w okresie od dnia:

1) 19 października 2009 r. do dnia 12 lutego 2010 r.;

2) 1 lutego 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.

§ 3. 1. Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu na zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 288/2009”, w tym:

1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc wspólnotową, o której mowa w art. 103ga ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, zwaną dalej „pomocą”, i kontrole na miejscu;

2) nakłada kary administracyjne, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009;

3) gromadzi i przetwarza dane w zakresie monitorowania realizacji programu przekazywane przez szkoły podstawowe uczestniczące w programie;

4) przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego monitorowania realizacji programu i kontroli na miejscu oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej.

2. Kary administracyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są nakładane, w drodze decyzji, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji i egzekwowane w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania określone w rozporządzeniu nr 288/2009, w drodze decyzji:

1) zatwierdza podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c—e rozporządzenia nr 288/2009, zawiesza lub cofa takie zatwierdzenie;

2) przyznaje pomoc.

§ 5. 1. Wniosek o zatwierdzenie, o którym mowa w § 4 pkt 1, składa się w terminie do dnia:

1) 1 września 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2;

2) 16 listopada 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Do wniosku, oprócz zobowiązań i oświadczeń określonych w art. 7 i 8 rozporządzenia nr 288/2009, dołącza się zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu.

§ 6. Szkoły podstawowe zamierzające uczestniczyć w programie zgłaszają do oddziału terenowego Agencji zamiar takiego uczestnictwa w terminie do dnia:

1) 11 września 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) 16 listopada 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 7. Agencja ogłasza na stronie internetowej przez nią administrowanej:

1) listę szkół podstawowych, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w programie, zawierającą w szczególności ich nazwę, siedzibę i adres, w terminie do dnia:

a) 21 września 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b) 27 listopada 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;

2) wykaz podmiotów określonych w art. 6 ust. 2 lit. c—e rozporządzenia nr 288/2009, które uzyskały zatwierdzenie, zwanych dalej „zatwierdzonymi podmiotami”, w terminie do dnia:

a) 5 października 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,

b) 21 grudnia 2009 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 8. 1. Zatwierdzone podmioty zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście, o której mowa w § 7 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu ich udostępnienia dzieciom.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności określenie:

1) liczby dzieci w klasach I—III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkoły podstawowej;

2) okresów dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych oraz ilości tych owoców i warzyw w odniesieniu do ogłoszonej przez Agencję informacji o sposobie udostępniania owoców i warzyw, o której mowa w § 9 ust. 2.

3.  Szkoła podstawowa umieszczona na liście, o której mowa w § 7 pkt 1, zawiera umowę określoną w ust. 1 wyłącznie z jednym zatwierdzonym podmiotem.

§ 9. 1. Jeżeli liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, które zawarły umowę określoną w § 8 ust. 1, wynosi:

1) co najmniej 66 % liczby dzieci stanowiącej grupę docelową wynoszącą 1 076 881, owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w części I załącznika do rozporządzenia;

2) co najmniej 50 %, lecz mniej niż 66 % liczby określonej w pkt 1, owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w części II załącznika do rozporządzenia;

3) mniej niż 50 % liczby określonej w pkt 1, owoce i warzywa są udostępniane dzieciom w sposób określony w części III załącznika do rozporządzenia.

2. Agencja ogłasza, na stronie internetowej przez nią administrowanej, informację o sposobie udostępniania owoców i warzyw, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia:

1) 16 października 2009 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) 18 stycznia 2010 r. —w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana na podstawie danych zawartych w umowie określonej w § 8 ust. 1, której kopię zatwierdzone podmioty przekazują do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zatwierdzonego podmiotu, w terminie do dnia:

1) 12 października 2009 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) 8 stycznia 2010 r. — w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 10. 1. Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 288/2009, zawiera także wysokość pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.

1a. Jeżeli liczba porcji owoców i warzyw dostarczonych przez zatwierdzony podmiot w przeliczeniu na jedno dziecko jest mniejsza niż łączna liczba porcji, jaką zgodnie z informacją o sposobie udostępniania owoców i warzyw, o której mowa w § 9 ust. 2, miało otrzymać jedno dziecko, to wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż iloczyn maksymalnego limitu kosztów porcji dla danego okresu udostępniania i ilorazu liczby porcji owoców i warzyw dostarczonych przez zatwierdzony podmiot w przeliczeniu na jedno dziecko oraz łącznej liczby porcji otrzymywanych wdanym okresie przez jedno dziecko.

2. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających:

1) koszty poniesione na zakup i dostarczenie owoców i warzyw;

2) odbiór dostarczonych owoców i warzyw za okres, którego dotyczy wniosek, wystawionych przez szkołę podstawową.

§ 11. Pomoc jest przyznawana oraz wypłacana w terminie określonym w art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 288/2009, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2009 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.