ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, zwanych dalej „zaświadczeniami o pomocy de minimis”.

§ 2. 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia określone w § 3, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania.

§ 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis zawiera:

1) datę wydania;

2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy;

3) nazwę, numer identyfikacji podatkowej i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

4) określenie beneficjenta pomocy de minimis;

5) wartość pomocy brutto w złotych i w euro;

6) stwierdzenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis;

7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;

8) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

§ 4. 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w dniu udzielenia pomocy będącej pomocą de minimis, a w przypadku pomocy:

1) udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;

2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy.

2. Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1930)

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS

(PDF)