ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny, o których mowa w art. 128 ust. 1 i art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, organy upoważnione do wydania decyzji o przyznaniu zasiłku, dokumenty wymagane do wydania decyzji o przyznaniu zasiłku, sposób postępowania z dokumentacją przy przeniesieniu żołnierza do innej jednostki wojskowej lub poborowego do innej jednostki organizacyjnej, termin wypłaty oraz okres pobierania zasiłku na utrzymanie członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu:

1) żołnierza:

a) odbywającego zasadniczą służbę wojskową,

b) absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe

– zwanego dalej „żołnierzem”;

2) poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej, zwanego dalej „poborowym”.

§ 2. 1. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje:

1) dowódca jednostki wojskowej – na podstawie pisemnego wniosku żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową i absolwenta szkoły wyższej odbywającego przeszkolenie wojskowe;

2) komendant jednostki organizacyjnej obrony cywilnej – na podstawie pisemnego wniosku poborowego odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.

2. Do wniosku należy dołączyć decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznającego żołnierza albo poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

§ 3. Decyzję o przyznaniu zasiłku żołnierzowi, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w art. 128a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydaje się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 4. 1. Zasiłki, o których mowa w § 2 i 3, wypłaca się za okres od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby w obronie cywilnej do dnia zwolnienia z tej służby.

2. Jeżeli żołnierz lub poborowy nabył prawo do zasiłku, o którym mowa w § 2, po dniu stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo zasadniczej służby w obronie cywilnej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.

3. Za dzień nabycia prawa rozumie się dzień:

1) od którego żołnierz albo poborowy posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, potwierdzony ostateczną decyzją wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) uznającą tego żołnierza albo poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;

2) w którym powstał obowiązek alimentacyjny żołnierza albo poborowego określony prawomocnym orzeczeniem sądu.”.

§ 5. 1. Zasiłek wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty uposażenia.

2. Kwotę zasiłku za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku na każdy dzień.

§ 6. 1. W przypadku przeniesienia żołnierza do innej jednostki wojskowej albo poborowego do innej jednostki organizacyjnej obrony cywilnej, dowódca lub komendant tej jednostki przesyła do dowódcy lub komendanta jednostki, w której będzie odbywał służbę ten żołnierz albo poborowy, kopię dokumentacji uprawniającej do wypłaty tego zasiłku.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przeniesienia żołnierza innej jednostki wojskowej lub poborowego do jednostki organizacyjnej obrony cywilnej.

§ 7. Postępowanie w sprawach określonych w rozporządzeniu, wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją do dnia jego wejścia w życie, toczy się na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 15, poz. 158), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.