ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeliczania wartości pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, udzielanej w różnych formach, na równą jej wartość dotacji, wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto lub w ekwiwalencie dotacji netto.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) EDB (ekwiwalent dotacji brutto) – należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

2) EDN (ekwiwalent dotacji netto) – należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;

2a) stopie bazowej — należy przez to rozumieć stopę oprocentowania okresowo ustalaną przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3) stopie referencyjnej — należy przez to rozumieć, stosowaną zastępczo do stopy rynkowej, stopę oprocentowania równą sumie stopy bazowej i odpowiedniej marży ustalonej przez Komisję Europejską,

3a) stopie dyskontowej — należy przez to rozumieć stopę oprocentowania równą stopie bazowej podwyższonej o 1 punkt procentowy;

4) dyskontowaniu – należy przez to rozumieć uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie, polegające na pomnożeniu przyszłych płatności przez czynnik dyskontujący;

5) czynniku dyskontującym – należy przez to rozumieć czynnik równy

określający, że bieżąca wartość płatności wynosi

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV —wartość bieżącą płatności,

F —wartość płatności dokonywanej w okresie, dla którego dokonuje się dyskontowania.

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym obowiązującą w dniu udzielenia pomocy,

n — numer okresu, dla którego dokonuje się dyskontowania;

6) (uchylony),

7) stawce podatkowej — należy przez to rozumieć, określoną na podstawie odrębnych przepisów, najwyższą możliwą stawkę podatku dochodowego odpowiednio od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów, wyrażoną wzorem:

8) okresie płatności — należy przez to rozumieć okres płatności wyrażony w dniach, miesiącach, kwartałach, półroczach lub latach, stosowany odpowiednio do zaistniałej sytuacji, w odpowiednich wzorach, o których mowa w § 4, z wyłączeniem pkt 13–18; w przypadku gdy okres płatności jest inny niż rok, należy rozliczyć odpowiednie stopy (r, rp , rd na krótsze okresy i tak dla:

a) n wyrażanego w dniach: stopa*liczba dni/365,

b) n wyrażanego w miesiącach: stopa * 1/12,

c) n wyrażanego w kwartałach: stopa * 1/4,

d) n wyrażanego w półroczach: stopa * 1/2;,

9) małych i średnich przedsiębiorcach — należy przez to rozumieć małych i średnich przedsiębiorców według kryteriów określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 3. Wartość pomocy publicznej w przeliczeniu na równą jej wartość dotacji jest równa EDB lub EDN, ustalonemu w sposób określony w § 4–9, chyba że co innego wynika ze szczególnych okoliczności, w jakich jest dokonywane przysporzenie, w szczególności gdy część przysporzenia jest dokonywana na warunkach rynkowych.

§ 4. EDB, z zastrzeżeniem § 5, ustala się następująco:

1) dla dotacji —jest równy kwocie dotacji;

2) dla ulgi podatkowej — jest równy:

a) w przypadku obniżenia wysokości podatku, w szczególności: zwolnienia z podatku, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia podatku — różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu,

b) w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, w szczególności zwolnienia dochodu w podatku dochodowym — różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania a kwotą podatku po jej obniżeniu;

3) dla dokapitalizowania beneficjenta pomocy lub podmiotu ubiegającego się o pomoc przez nabywanie lub obejmowanie akcji (udziałów):

a) w przypadku gdy obejmowane akcje są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu — jest równy różnicy między wartością wniesionego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego a wartością rynkową objętych akcji,

b) w przypadku gdy są obejmowane udziały lub akcje nienotowane na rynku papierów wartościowych, a do obliczenia wartości rynkowej akcji lub udziałów stosuje się metodę księgową, sposób obliczania jest następujący:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D —wielkość wkładu pieniężnego lub wkładu niepieniężnego,

E —wielkość kapitału własnego,

n — liczbę akcji lub udziałów przed dokapitalizowaniem,

nd — liczbę akcji lub udziałów obejmowanych w wyniku dokapitalizowania,

c) w przypadku gdy beneficjentem pomocy lub podmiotem ubiegającym się o pomoc jest przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych przez Komisję Europejską — jest równy nominalnej wartości wkładu pieniężnego lub wkładu niepieniężnego;

4) dla zwolnienia od wpłat z zysku w przedsiębiorstwie państwowym, jednoosobowej spółce Skarbu Państwa lub spółce, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach — jest równy wartości wpłaty z zysku objętej tym zwolnieniem;

5) dla pożyczki lub kredytu preferencyjnego — jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością odsetek od analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowaną wartością odsetek płaconych od pożyczki lub kredytu preferencyjnego; gdy ustalenie rynkowej stopy procentowej napotyka znaczne trudności, wartość odsetek odpowiadającą warunkom rynkowym dla pożyczki lub kredytu ustala się przy zastosowaniu stopy referencyjnej, wówczas w przypadku pożyczek lub kredytów wymienionych w lit. a—g sposób obliczania jest następujący:

a) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

i — kolejny okres płatności,

b) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją spłaty kapitału:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności i karencji,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

T — liczbę okresów karencji,

i — kolejny okres płatności,

c) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty kapitałowej z karencją spłaty kapitału i odsetek:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności i karencji,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym.

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

T — liczbę okresów karencji,

i — kolejny okres płatności,

d) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

i — kolejny okres płatności,

e) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty z karencją spłaty kapitału:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności i karencji,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

T — liczbę okresów karencji,

i — kolejny okres płatności,

f) dla kredytu lub pożyczki spłacanych w systemie równej raty z karencją spłaty kapitału i odsetek:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności i karencji.

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

T — liczbę okresów karencji,

i — kolejny okres płatności,

g) dla kredytu dyskontowego lub pożyczki dyskontowej:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S — kwotę kredytu lub pożyczki,

N — liczbę okresów płatności,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

rp — preferencyjną stopę procentową kredytu lub pożyczki wyrażoną w ułamku dziesiętnym;

6) dla umorzenia pożyczki lub kredytu preferencyjnego — jest równy kwocie umorzenia;

7) dla dopłaty do oprocentowania kredytu — jest równy:

a) w przypadku dopłaty jednorazowej — kwocie dopłaty,

b) w przypadku gdy dopłaty są rozłożone w czasie — zdyskontowanej kwocie dopłaty i jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

N — liczbę okresów, w których są przekazywane dopłaty do oprocentowania,

Fi — wysokość dopłaty w danym okresie,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

i — kolejny okres dopłaty;

8) dla poręczenia i gwarancji indywidualnych:

a) gdy możliwe jest ustalenie wartości rynkowej opłaty prowizyjnej za udzielenie analogicznego poręczenia lub gwarancji — jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej za udzielenie analogicznego poręczenia lub gwarancji a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej zapłaconej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,

b) gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej opłaty prowizyjnej za udzielenie analogicznego poręczenia lub gwarancji — jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością odsetek od pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania uzyskanego na warunkach rynkowych bez poręczenia lub gwarancji a zdyskontowaną wartością odsetek od pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania uzyskanego dzięki udzieleniu poręczenia lub gwarancji, pomniejszoną o wartość opłaty prowizyjnej zapłaconej za udzielenie poręczenia lub gwarancji; gdy ustalenie rynkowej stopy procentowej napotyka znaczne trudności, wartość odsetek odpowiadającą warunkom rynkowym ustala się przy zastosowaniu stopy referencyjnej,

c) w przypadku gwarancji i poręczeń udzielanych małym i średnim przedsiębiorcom — może być obliczony jako różnica między zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej obliczonej przy zastosowaniu bezpiecznej stawki rocznej ustalonej przez Komisję Europejską, właściwej dla klasy ratingu przedsiębiorcy, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej zapłaconej za udzielenie poręczenia lub gwarancji;

9) dla poręczenia i gwarancji udzielanych w ramach programu pomocowego, o ile w danym programie pomocowym nie określono inaczej:

a) jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej obliczonej przy zastosowaniu stawki, zapewniającej pokrycie normalnego ryzyka związanego z poręczeniem i gwarancją, jak również kosztów administracyjnych programu oraz zwrotu z kapitału, która zostałaby określona w równoważnym programie niestanowiącym programu pomocowego według kryteriów określonych przez Komisję Europejską, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej zapłaconej za udzielenie poręczenia lub gwarancji,

b) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców — może być obliczony jako różnica między zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej obliczonej przy zastosowaniu bezpiecznej stawki rocznej ustalonej przez Komisję Europejską, właściwej dla klasy ratingu przedsiębiorcy, a zdyskontowaną wartością opłaty prowizyjnej zapłaconej za udzielenie poręczenia lub gwarancji;

10) dla odstąpienia od dochodzenia wierzytelności — jest równy wartości wierzytelności;

11) dla zaniechania poboru podatku — jest równy niepobranej kwocie podatku;

12) dla umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, zaległości z tytułu innego świadczenia pieniężnego, innych świadczeń pieniężnych — jest równy kwocie umorzenia;

13) dla rozłożenia na raty zapłaty podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty podatku lub innego świadczenia płatnego w danym okresie,

Li — liczbę dni od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

r0 — stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0,

G — liczbę rat,

i —oznaczenie kolejnej raty;

14) dla rozłożenia na raty zapłaty odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, gdy nie jest określony termin jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty świadczenia płatnego w danym okresie.

Li — liczbę dni od daty udzielenia pomocy do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

r0 —stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0,

G — liczbę rat,

i —oznaczenie kolejnej raty;

15) dla odroczenia terminu płatności podatku lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne przed upływem terminu jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K — kwotę odroczonego podatku lub innego świadczenia,

L — liczbę dni odroczenia od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

r0 —stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania r0 = 0;

16) dla odroczenia terminu płatności odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, lub innego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, gdy nie jest określony termin jego płatności — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K — kwotę odroczonego świadczenia,

L — liczbę dni od daty udzielenia pomocy do momentu płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

ro —stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania rQ = 0;

17) dla rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ki — kwotę raty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odsetkami za zwłokę, płatnego w danym okresie,

Li — dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności danej raty, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności danej raty,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

Pi — kwotę opłaty prolongacyjnej naliczonej od danej raty, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa kwotę innej opłaty (odsetek) naliczonej od danej raty; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej opłaty (odsetek) Pi = 0,

G — liczbę rat,

i —oznaczenie kolejnej raty;

18) dla odroczenia zapłaty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne, wraz z odsetkami za zwłokę — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

K — kwotę zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odsetkami za zwłokę,

L — dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności,

r — stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym.

P — kwotę naliczonej opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa kwotę innej naliczonej opłaty (odsetek); w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej opłaty (odsetek) P = 0;

19) dla zbycia mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku — jest wyrażony wzorem:

EDB = MV-P,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

MV—wartość rynkową,

P — zapłaconą cenę;

20) dla oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku —jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

M — okres korzystania z mienia,

Or — odpłatność za korzystanie według cen rynkowych,

Op —odpłatność poniesioną za korzystanie,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

i — kolejny okres płatności;

21) dla przyspieszonej amortyzacji — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

APi —łączną wartość odpisów amortyzacyjnych stanowiących pomoc publiczną, ustalanych dla celów podatkowych, i zrównanych z nimi innych zwolnień, odliczeń, obniżek lub zmniejszeń dochodu, przewidywanych do dokonania w danym okresie,

Ai —wartość niestanowiącego pomocy odpisu amortyzacyjnego, jakiego dokonałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc w danym okresie,

i — kolejny okres amortyzacji,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

T — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla metody amortyzacji stanowiącej pomoc publiczną,

t — stawkę podatkową.

R — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla amortyzacji niestanowiącej pomocy publicznej;

22) dla jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

a) stanowiącego pełną wartość środka trwałego — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

AP—wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowiącego pomoc publiczną, ustalaną dla celów podatkowych.

Ai —wartość niestanowiącego pomocy odpisu amortyzacyjnego, jakiego dokonałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc w danym okresie,

i— kolejny okres amortyzacji,

t — stawkę podatkową,

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

R — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla amortyzacji niestanowiącej pomocy publicznej,

b) stanowiącego część wartości środka trwałego — jest wyrażony wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

AP1 — wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowiącego pomoc publiczną, ustalaną dla celów podatkowych,

Api —wartość odpisu amortyzacyjnego ustaloną po odliczeniu jednorazowego odpisu, ustalaną dla celów podatkowych w danym okresie.

Ai —wartość niestanowiącego pomocy odpisu amortyzacyjnego, jakiego dokonałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc w danym okresie,

i — kolejny okres amortyzacji,

T — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla metody amortyzacji stanowiącej pomoc publiczną,

z — okres, w którym dokonywany jest odpis amortyzacyjny w drugim roku amortyzacji stanowiącej pomoc publiczną,

t — stawkę podatkową.

rd — stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,

R — liczbę okresów amortyzowania danego środka dla amortyzacji niestanowiącej pomocy publicznej.

§ 5. 1. W przypadku gdy pomoc jest rozłożona w czasie, w szczególności gdy pomoc jest udzielana w formie pożyczki lub kredytu preferencyjnego, a także dotacji przekazywanej w transzach, przy obliczaniu EDB uwzględnia się zdyskontowaną kwotę tej pomocy.

2. Pomocy udzielanej w formach, o których mowa w § 4 pkt 13–18, nie dyskontuje się.

3. Pomoc udzielana w walutach obcych podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy, a w przypadku pomocy udzielanej na podstawie decyzji – na dzień sporządzenia decyzji.

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do ustalania EDB dla form pomocy innych niż określone w § 4.

§ 7. 1. W przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie w podatku dochodowym od osób fizycznych, beneficjentowi pomocy lub podmiotowi ubiegającemu się o pomoc, uzyskującemu dochód (przychód) z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem dochodu zwolnionego, w łącznej kwocie dochodu (przychodu) uzyskanego w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości udzielonej ulgi.

2. W przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie w podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkom rozliczającym się wspólnie, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą lub oboje prowadzą oddzielnie działalność gospodarczą, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) uzyskanego przez każdego z małżonków z prowadzonej działalności gospodarczej w łącznej kwocie dochodu (przychodu) w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy dla każdego z małżonków określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości pomocy.

3. W przypadku udzielania pomocy, gdy zachodzą okoliczności wymienione w ust. 1 i 2 łącznie, w pierwszej kolejności uwzględnia się rozdzielone kwoty ulgi przypadającej na każdego z małżonków, a następnie wylicza się jej wartość przypadającą na prowadzoną działalność gospodarczą.

4. W przypadku udzielenia pomocy małżonkom prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą ustala się wartość pomocy przypadającą każdemu z małżonków. W razie wątpliwości domniemywa się, że wartość pomocy udzielona poszczególnym małżonkom jest równa.

5.(uchylony).

§ 7a. 1. Przy ustalaniu wartości pomocy udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

1) tej spółce;

2) podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę.

2. W celu ustalenia wielkości pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie ulgi w spłacie w podatku dochodowym, należy określić procentowy udział dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem dochodu zwolnionego, w spółce, o której mowa w ust. 1, w łącznej kwocie dochodu (przychodu) uzyskanego w roku, którego dotyczy ulga w spłacie podatku. Wartość pomocy określa się jako iloczyn tego udziału i łącznej wartości udzielonej ulgi.

3. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej osobie fizycznej prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą inną niż w zakresie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej nie uwzględnia się wartości pomocy otrzymanej przez tę osobę z tytułu prowadzonej działalności w takiej spółce.

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. EDN jest wyrażony wzorem:

.

2. W przypadku gdy odrębne przepisy stanowią, że dane przysporzenie finansowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, obowiązującym podatnika, EDN jest równy EDB.

3. Dla pomocy udzielanej w formach, o których mowa w § 4 pkt 2, 8, 9, 13—18, 21 oraz 22, przyjmuje się, że EDN jest równy EDB.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 186, poz. 1543).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.