ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy publicznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie beneficjentów pomocy, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zobowiązanych do składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej;

2) organ, któremu są składane sprawozdania, o których mowa w pkt 1;

3) zakres obowiązków sprawozdawczych i okresy sprawozdawcze;

4) terminy składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1;

5) wzór formularza sprawozdań, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) sprawozdaniu – należy przez to rozumieć sprawozdanie dotyczące otrzymanej pomocy publicznej.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy, z wyjątkiem beneficjentów pomocy, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 4. Obowiązek składania sprawozdań dotyczy beneficjentów pomocy:

1) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a) transportu lądowego oznaczonego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), jako sekcja I grupa 60.1 i 60.2, z wyłączeniem klasy 60.22,

b) transportu wodnego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I dział 61,

c) transportu lotniczego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I grupa 62.1 i 62.2,

d) usług pocztowych i telekomunikacyjnych oznaczonych, zgodnie z PKD, jako sekcja I dział 64,

e) pośrednictwa finansowego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja J,

f) produkcji włókienniczej oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DB dział 17,

g) produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DM dział 34,

h) produkcji i naprawy statków oznaczonych, zgodnie z PKD, jako podsekcja DM dział 35 grupa 35.1 klasa 35.11,

i) produkcji metali oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DJ dział 27 grupa 27.1, 27.2 i 27.3;

2) prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) );

3) prowadzących zakłady pracy chronionej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2) ), bez względu na rodzaj prowadzonej działalności;

4) otrzymujących pomoc horyzontalną przeznaczoną na restrukturyzację oraz pomoc doraźną lub pomoc na ratowanie.

§ 5. Sprawozdania zawierają w szczególności następujące informacje:

1) pełną nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres beneficjenta pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;

5) wielkość beneficjenta pomocy;

6) formę prawną beneficjenta pomocy;

7) strukturę własności beneficjenta pomocy;

8) średnioroczne zatrudnienie;

9) rachunek zysków i strat;

10) wielkość i strukturę produkcji lub wartość i strukturę świadczonych usług;

11) strukturę sprzedaży;

12) głównych wierzycieli;

13) podstawę prawną udzielonej pomocy publicznej;

14) wielkość, formę i przeznaczenie udzielonej pomocy publicznej;

15) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy publicznej;

16) dane szczegółowe dotyczące beneficjentów pomocy prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

§ 6. 1. Beneficjenci pomocy, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. h, do sprawozdania dołączają dodatkowe informacje dotyczące maksymalnych zdolności produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania w tysiącach CGT.

2. Beneficjenci pomocy, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. i, do sprawozdania dołączają dodatkowe informacje dotyczące:

1) maksymalnych zdolności produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali;

2) udziału wartości pomocy publicznej w kosztach produkcji, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali.

3. Beneficjenci pomocy, o których mowa w § 4 pkt 4, do sprawozdania dołączają dodatkowo:

1) sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 3) ), a w przypadku beneficjentów pomocy, którzy nie mają obowiązku jego opracowania, opis sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjenta pomocy według stanu na koniec roku obrotowego;

2) bilans na koniec roku obrotowego;

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy;

4) opis przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

§ 7. 1. Sprawozdania składa się Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 lipca roku następnego.

2. Obowiązek sprawozdawczy powstaje za każdy rok kalendarzowy, w którym nastąpiło przekroczenie wartości pomocy publicznej otrzymanej w okresie i w kwocie, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

3. Beneficjenci pomocy otrzymujący pomoc horyzontalną na restrukturyzację, o których mowa w § 4 pkt 4, składają sprawozdania za każdy rok kalendarzowy, w którym jest prowadzona restrukturyzacja.

4. Sprawozdania składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej (Dz. U. Nr 99, poz. 905).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1984)

WZÓR

FORMULARZA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO PRZEZ BENEFICJENTA POMOCY PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

(PDF)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.