ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości płatności dla producentów surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33a ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się płatność dla producentów surowca tytoniowego za surowiec pochodzący ze zbiorów w 2004 r. w wysokości 5 zł za 1 kg surowca tytoniowego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.