ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, składającego się z informacji:

1) dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc,

2) dotyczących otrzymanej pomocy publicznej oraz realizowanego przedsięwzięcia,

3) szczegółowych

– stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz. U. Nr 196, poz. 1654).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1960)

WZÓR FORMULARZA INFORMACJI O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

(PDF)