ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcję Pełnomocnika pełni Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z „Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII)”;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej, w tym współdziałanie z Komisją Europejską przy budowie polskiego Narodowego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i wdrażaniu Wizowego Systemu Informacyjnego;

5) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, a także analizowanie zagrożeń wpływających na opóźnienia w realizacji „Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII PL)” i wdrażania Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wnoszenie propozycji zapobiegających opóźnieniom;”;

3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.”.

§ 2. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Centrum Projektów Informatycznych.

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 449 i Nr 196, poz. 1629, z 2006 r. Nr 227, poz. 1659, z 2007 r. Nr 62, poz. 420 i Nr 188, poz. 1344, z 2008 r. Nr 225, poz. 1489 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 1060.