ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 1) z dnia 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych 2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nazwę produktu, nazwę paczkującego i jego adres oraz ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.

2. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym, oprócz ilości nominalnej produktu, może być podana pojemność opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności wskazanie wielkości poprzedza się określeniem „pojemność opakowania”.

§ 2. 1. Ilość nominalną produktu w opakowaniu wyraża się, w zależności od konsystencji danego produktu, w jednostkach:

1) objętości — w przypadku konsystencji płynnej;

2) masy — w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli użyte jednostki będą stanowić dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy towaru paczkowanego.

2. Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”.

5.  Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.

§ 3. 1. Na wyrobach aerozolowych, w rozumieniu § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe (Dz. U. Nr 99, poz. 913), ilość nominalną produktu wyraża się w jednostkach objętości i dotyczy ona objętości fazy ciekłej produktu. Przez objętość fazy ciekłej produktu należy rozumieć objętość faz niegazowych w napełnionym i zamkniętym wyrobie aerozolowym.

2. Zakresy objętości wyrobów aerozolowych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy wyrób aerozolowy jest wprowadzany do obrotu w pojemnikach, których pojemności zostały określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oznaczanie na opakowaniu masy netto produktu nie jest wymagane.

4.  W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 1, na pojemnikach umieszcza się także informację o pojemności pojemnika odpowiadającej objętości fazy ciekłej, zgodnie z wielkościami określonymi w pkt 1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Zakresy objętości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie dotyczą produktów leczniczych oraz perfum i wód toaletowych, płynów do włosów, preparatów przed i po goleniu zawierających nie mniej niż 3 % objętościowych naturalnych lub syntetycznych olejków zapachowych i nie mniej niż 70 % objętościowych alkoholu etylowego.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 193, poz. 1615).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. (poz. 1760)

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują wdrożenia:

— dyrektywy 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 91; Dz. Urz. WE L 311 z 4.11.1978, str. 21; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, str. 195),

— dyrektywy 80/232/EWG z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do nominalnych ilości i nominalnych pojemności dopuszczalnych w odniesieniu do niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 51 z 25.02.1980, str. 1; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, str. 14; Dz. Urz. WE L 80 z 25.03.1986, str. 55; Dz. Urz. WE L 192 z 11.07.1987, str. 43; dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 czerwca 2005 r., pod numerem 2005/0279/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).