ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Jeżeli w wymianie informacji w formie elektronicznej, w tym z rejestrami publicznymi, stosuje się cechę informacyjną tożsamą co do treści z cechą informacyjną wymienioną w załączniku do rozporządzenia, należy tę cechę zastosować zgodnie z definicją określoną w tym załączniku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.